Θέσεις εργασίας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη

Συντάκτης Νewsroom Μάιος 8, 2019 10:58

Θέσεις εργασίας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη

Λίγες ημέρες ακόμα, ως και την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 11:οο, έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αιτήσεις για δύο θέσεις σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις : α) με αρ. Πρωτ. 13346/12-10-2016 Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ και την τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 10722/11-04- 2017 καθώς και την υπ΄αριθ. 6152/366/17.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ) απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:
Β) 16 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) 60 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ), από ΟΤΑ Α’ βαθμού είτε πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ. Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από ΕΚΟ. Βασικός στόχος του έργου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).
Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα τμήματα μάθησης και ο αριθμός ωφελούμενων που προβλέπεται να λειτουργήσουν σε κάθε Κ.Δ.Β.Μ. κατανέμονται βάσει του ποσοστού της Κλείδας ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Για τον νομό Έβρου ζητούνται δύο άτομα, ένα στον δήμο Ορεστιάδας και 1 στον δήμο Αλεξανδρούπολης ως υπεύθυνοι εκπαίδευσης.

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 19/04/2019 (ώρα 11:00) έως και 10/05/2019 (ώρα 11:00)

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την κατάθεση ενδιαφέροντος στην σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ

 


Συντάκτης Νewsroom Μάιος 8, 2019 10:58

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter