Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 24 Απριλίου, 2024 14:28

Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη 24 Απριλίου για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μία τακτική και μία ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής

Σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις του Προέδρου του Συμβουλίου, σήμερα, Τετάρτη και ώρα 18:30 θα διεξαχθεί μεικτά, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και με τηλεδιάσκεψη, η 6η συνεδρίαση με 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης και 2 επερωτήσεις.

Στην συνέχεια. στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης η 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής.


Αναλυτικά οι προσκλήσεις:

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24-04-2024
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ»
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1,
Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. ΘΕΜΑ: Για την προστασία των καλλιεργειών από τις ακρίδες.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσιος Κλάδης.
 2. ΘΕΜΑ: Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στέργιος Ηλιόπουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της
  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2023.
  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Χάρις Αρμεντζίδης.
 2. Έγκριση για την παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
  και Θράκης να ορίζει με απόφασή του τους υπευθύνους λογαριασμού των έργων ΠΔΕ
  (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
  Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Χάρις Αρμεντζίδης.
 3. Έγκριση εργοταξιακής μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σήμανσης στα πλαίσια
  του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» σε τμήματα
  του Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Έβρου Προϋπολογισμού
  2.000.000,00€ Χρηματοδότηση: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΜΘ 2024/ΠΕ ΕΒΡΟΥ/ΠΔΕ 2023 ΣΑΠΝ-431 ΚΕ 2022ΝΠ43100007 και ΣΑΕΠ931 ΚΑΕ
  2017ΕΠ93100025.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου Ευάγγελος Πουλιλιός.
 4. Ορισμός νέων εκπροσώπων σε αντικατάσταση των ήδη ορισμένων, για συμμετοχή τους
  στις Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του τοπικού προγράμματος CLLD
  LEADER και του νέου τοπικού προγράμματος LEADER 2023-2027 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
  ΡΟΔΟΠΗΣ -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Α.Ε.)
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Παναγιώτης Χαλβατζής

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής.
Σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 24-04-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
(Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 168Α του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του Νόμου
5056/2023 και ισχύει, για να λάβετε μέρος στην ειδική́ συνεδρίαση λογοδοσίας της
περιφερειακής αρχής.
Σας ενημερώνουμε ότι στην ημερησία διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται
υποχρεωτικά́ τα θέματα που επιθυμεί́ να θέσει κάθε περιφερειακός σύμβουλος, τα οποία
αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής, εφόσον κατατεθούν εγγράφως στο
προεδρείο του περιφερειακού́ συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από́ τη συνεδρίαση.
Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί́ να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον υποβληθούν
συνολικά́ πάνω από́ δέκα (10) θέματα, θα διενεργηθεί́ κλήρωση από́ το προεδρείο για τα
θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγράφουν στην
ημερησία διάταξη. Στην ημερησία διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που
προτείνονται από́συμβούλους της πλειοψηφίας. Η παρουσία του Περιφερειάρχη, του
αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη ή του Εντεταλμένου περιφερειακού́ συμβούλου στη
συνεδρίαση είναι υποχρεωτική́, εφόσον έχει εγγραφεί́ θέμα της αρμοδιότητας τους στην
ημερησία διάταξη.
Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από́ τον Περιφερειάρχη ο ίδιος ή άλλος
Αντιπεριφερειάρχης ή Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για να συμμετάσχει στη
συζήτηση του εν λόγω θέματος.
Καταληκτική́ ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Παρασκευή 19α Απριλίου
2024 ώρα 13 μμ.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 24 Απριλίου, 2024 14:28

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV