Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών πλύσης – σιδέρωμα ιματισμού του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Συντάκτης Νewsroom 10 Φεβρουαρίου, 2020 09:12

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών πλύσης – σιδέρωμα ιματισμού του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλύσης – σιδέρωμα ιματισμού με διάθεση προσωπικού (cpv:98310000-9) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  109.100,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09η  Μαρτίου 2020,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  13η  Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο www.eprocurement.gov.gr.       Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής


Συντάκτης Νewsroom 10 Φεβρουαρίου, 2020 09:12

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV