Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Ορεστιάδα

Συντάκτης Νewsroom Ιούνιος 9, 2018 15:30

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Ορεστιάδα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Ορεστιάδα

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,52 παρ. 2, 103,104,105 και 109 του Ν.

  2696/99 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις νεότερες διατάξεις του Ν.3542/07 (ΦΕΚ-Α- 50).

 2. Το άρθρο 420 Ποινικού Κώδικα.
 3. Την υπ’ αριθμό 4301/18/1121209 από 04-06-2018 διαταγή ΓΕ.Π.Α.∆.

  Α.Μ.Θ. (μέσω POL).

 4. Την υπ’ αριθμό 3402 από 29-05-2018 απόφαση της Περιφέρειας Ανατ.

  Μακεδονίας – Θράκης.

 5. Το υπ’ αριθμό 4509/18/1114647 από 04-06-2018 έγγραφο του Τ.Τ.

  Ορεστιάδας (μέσω POL).

 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται

  δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και

αποσκοπούντες στην ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των πεζών – οχημάτων και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων Ο.Μ.Α.Ε. στην πόλη της Ορεστιάδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

(α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσης οχημάτων την Κυριακή 10-06-2018 και κατά τις ώρες 07:00’ έως 16:00’ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και επί των οδών:
ι) Βασιλέως Κωνσταντίνου (από το ύψος της οδού Καλλιπόλεως έως το ύψος της οδού Κομνηνών),

ιι) Ζαρίφη (από το ύψος της οδού Ηρακλέους έως το ύψος της οδού Σοφοκλέους).
ιιι) Μαγκλή (από το ύψος της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το ύψος της οδού Ηρακλέους),

ιv) Ιπποκράτους (από το ύψος της οδού Αρχή Ιπποκράτους έως το ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου),
v) Ανδρούτσου (από το ύψος της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το ύψος της οδού Σοφοκλέους).

(β) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των πάσης φύσης οχημάτων, την 10-06-2018 και κατά τις ώρες 07:00’ έως 16:00’ κατά μήκος των παραπάνω οδών.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των παράπλευρων – παρακείμενων οδών.

Άρθρο 3

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν την χρονολογία και ώρες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β) Η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης να πραγματοποιηθεί με μέριμνα της ∆ιοργανώτριας Αρχής.
γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3,4,16,34,103 του Ν.3542/2007 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

δ) Η εκτέλεση – εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τ.Τ. Ορεστιάδας και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση σχετικών απαγορευτικών πινακίδων.
ε) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

 


Συντάκτης Νewsroom Ιούνιος 9, 2018 15:30

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter