Πρόσληψη ψυχολόγων στα δημοτικά σχολεία

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Ιανουαρίου, 2019 11:14

Πρόσληψη ψυχολόγων στα δημοτικά σχολεία

Αποφάσεις για την πρόσληψη 258 Ψυχολόγων στα σχολεία της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας

Με την αριθ. πρωτ. 4437/13-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΑΘ465ΧΙ8-ΝΓΖ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019», όπως τροποποιείται και ισχύει, με κωδικό ΟΠΣ 5031898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κατόπιν έκδοσης της αριθ. Φ/220971/Δ1/21-12- 2018 (ΦΕΚ 5915 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διατίθενται οι κάτωθι πιστώσεις ανά ΠΔΕ για την πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ23-Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αναφέρονται στο ως άνω ΦΕΚ για το σχολικό έτος 2018-2019:

Α/Α ΠΔΕ ΠΕ23

1 ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 12

2 ΑΤΤΙΚΗΣ 107

3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4

4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13

5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4

6 ΗΠΕΙΡΟΥ 7

7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16

8 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5

9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 42

10 ΚΡΗΤΗΣ 20

11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9

12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 12

13 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7

ΣΥΝΟΛΟ 258

Στις ομάδες σχολείων για τον νομό Έβρου που προσλαμβάνεται και τοποθετείται Ψυχολόγος ανήκουν σχολεία της Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου και της Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικότερα η κατανομή ανά ομάδες σχολείων στο σχετικό ΦΕΚ :

Το ΦΕΚ  Σχολεία για ΠΕ23

ΠΔΕ κατανομή ΠΕ23


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Ιανουαρίου, 2019 11:14

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV