Περιφέρεια ΑΜ-Θ: 2 θέσεις κτηνιάτρων σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Αύγουστος 14, 2017 10:46

Περιφέρεια ΑΜ-Θ: 2 θέσεις κτηνιάτρων σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, των Τμημάτων Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή,

για την εφαρμογή «του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών)»:

6 θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων με διάρκεια σύμβασης ένα χρόνο, εκ των οποίων 1 για την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) Π.Ε Έβρου -Τμήμα Κτηνιατρικής στην Αλεξανδρούπολη και 1 για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ορεστιάδας -Τμήμα Κτηνιατρικής.
AdTech Ad

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Αύγουστος 14, 2017 10:46

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter