Δύο προσλήψεις στον Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 11 Νοεμβρίου, 2019 09:58

Δύο προσλήψεις στον Δήμο Σουφλίου

Δυο θέσεις εργασίας στον Δήμο Σουφλίου.

Δύο θέσεις συνεργατών προκήρυξε ο Δήμος Σουφλίου, 1  ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού και 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού καλόντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση από 08-11-2019 έως 18-11-2019.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου (ΦΕΚ
3160/τ.Β΄/30-12-2011), με τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει.
προτίθεται να προσλάβει:

Α)έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, κατόχου τίτλου σπουδών
ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Σουφλίου
με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών σε θέματα της
Τεχνικής Υπηρεσίας που άπτονται της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης του
Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Β)έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, κατόχου τίτλου σπουδών
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, , ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο
Σουφλίου με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών σε θέματα
Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας
και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08-11-2019 έως 18-11-2019


Συντάκτης Νewsroom 11 Νοεμβρίου, 2019 09:58

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV