Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κομοτηνής με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Συντάκτης Νewsroom 30 Σεπτεμβρίου, 2019 11:15

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κομοτηνής με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής με προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, που εδρεύει στην Κοµοτηνή Νοµού Ροδόπης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «12-2-2019» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Η προκήρυξη εδώ


Συντάκτης Νewsroom 30 Σεπτεμβρίου, 2019 11:15

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV