ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας

Συντάκτης Νewsroom 30 Δεκεμβρίου, 2023 10:08

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας

Κόφτες στην ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικού ενημερότητας αποφάσισε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής ψηφιακά εφόσον

Swiss Approval

– Υπάρχουν ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος άνω των 10.000€ για φυσικά πρόσωπα κι άνω των 50.000€ για νομικά πρόσωπα. Τα ίδια ποσά ισχύουν και οφειλές άλλων προσώπων για τις οποίες ο αιτών το πιστοποιητικό ευθύνεται για την καταβολή τους.

– Αν το ύψος των οφειλών υπερβαίνει το 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του αιτούντος.

Στις περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες αρρύθμιστες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000€

Κανονικά το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται υποχρεωτικά ψηφιακά. Οπότε στις παραπάνω περιπτώσεις , εφόσον προκύπτει αδυναμία ψηφιακής έκδοσης, ο αιτών ενημερώνεται για το λόγο απόρριψης του μέσω της μερίδας του στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ ώστε να ξανακάνει το αίτημα του στην αρμόδια υπηρεσία (όπως λ.χ. ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ, ΚΕΦΟΜΕΠ) με την κατάθεση των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στην αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας αναγράφονται σύμφωνα με την εγκύκλιο:

– Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αν πρόκειται για αλλοδαπούς, στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων

– Επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου για νομικά πρόσωπα

– Ο Σκοπός

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα στον οποίο θα κατατεθεί.

Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για την είσπραξη χρημάτων τότε το ποσοστό παρακράτησης επί της είσπραξης βαίνει μειούμενο ανάλογα με το ποσοστό εξόφλησης της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί οι οφειλές :

-10% αν μέσω της ρύθμισης έχει πληρωθεί >70% της ρυθμισμένης οφειλής

-30% αν έχει πληρωθεί 51-70% της οφειλής

-50% αν έχει πληρωθεί 31-50% της οφειλής

-70% για καταβολές έως 30%

Σε κάθε περίπτωση τα ποσά της παρακράτησης πρέπει να καλύπτουν να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 2 δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης εφόσον οι δόσεις που απομένουν είναι έως 12 ή να καλύπτουν τουλάχιστον 4 δόσεις αν απομένουν περισσότερες από 12.

Κατ’ εξαίρεση και στις περιπτώσεις που η απαίτηση από το Δημόσιο είναι περιοδική τα ποσοστά παρακράτησης μεταβάλλονται σε :

-10% επί της απαίτησης για ρυθμισμένη οφειλή έως 20.000€

-10-30% για οφειλή άνω των 20.000€ (πρέπει να καλύπτει το ποσό τουλάχιστον μιας δόσης)

Στην περίπτωση που το αποδεικτικό ενημερότητας απαιτείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία με τον όρο της παρακράτησης κι εφόσον το τίμημα της παρακράτησης δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας:

-70% επί του τιμήματος έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών. Οι οφειλές σε αναστολή δεν προσμετρώνται.

-50% επί του τιμήματος αν οι οφειλές ( σε αναστολή κι ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση) ξεπερνούν τις 50.000€

Στην περίπτωση που με το ποσό της παρακράτησης δεν εξοφλούνται πλήρως οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, τότε το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Αν υπερβαίνει τίμημα, τότε δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

Πριν από την είσπραξη κάποιου ποσού από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα διενεργείται έλεγχος για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, κι αν όντως ισχύουν η παρακράτηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι υποχρεωτικά 100%.

Εξυπακούεται ότι το ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η ΑΑΔΕ δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα υπολογισμού της παρακράτησης :

Παράδειγμα 1

Δεδομένα:

  • Ο φορολογούμενος ζητά στις 10.11.2023 αποδεικτικό ενημερότητας για να εισπράξει από Ο.Τ.Α. 10.000 ευρώ.
  • ο αιτών το αποδεικτικό έχει υπαγάγει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 24 μηνιαίων δόσεων, την οποία τηρεί και είναι ενήμερος σε αυτή, και έχει πληρώσει 17 δόσεις της ρύθμισης, με εναπομένουσες από την ημερομηνία αίτησης χορήγησης αποδεικτικού 7 δόσεις (ήτοι έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρύθμισης και ο εναπομένων αριθμός δόσεων είναι κάτω των 12).
  • Οι ανωτέρω βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ. ανοικτές εναπομένουσες ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές του ανέρχονται στις 21.000 ευρώ, με 3.000 ευρώ το ύψος της δόσης.
  • πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας.
  • προσαύξηση συντελεστών σύμφωνα με την παρ. 3 α) της ενότητας Β. : +10%

Απάντηση:

Το συνολικό ποσοστό παρακράτησης επί της εισπραττόμενης απαίτησης ορίζεται στο 20% (= 10% λόγω της αποπληρωμής του 70% της ρύθμισης + 10% λόγω της προσαύξησης των συντελεστών) επί της απαίτησης/είσπραξης, το οποίο όμως θα πρέπει να καλύψει τουλάχιστον τις 2 δόσεις της ρύθμισης που έπονται της ημερομηνίας αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού, ήτοι τις δόσεις του Νοεμβρίου (3.000 ευρώ) και Δεκεμβρίου (3.000 ευρώ).

Συνεπώς:

Το ποσό παρακράτησης επί του αποδεικτικού ενημερότητας ανέρχεται στο ύψος των 6.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2

Δεδομένα:

  • Φορολογούμενος ζητά στις 20.11.2023 αποδεικτικό ενημερότητας για να εισπράξει περιοδικές απαιτήσεις από Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
  • Το ύψος της απαίτησης για την οποία ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας είναι 20.000 ευρώ.
  • Υφίσταται περιοδική απαίτηση από Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
  • Ο φορολογούμενος έχει εναπομένουσες ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές ύψους 18.000 ευρώ.
  • πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας.

Απάντηση:

Το ποσοστό παρακράτησης, είναι το 10% επί της εισπραττόμενης απαίτησης, ήτοι 2.000 ευρώ, χωρίς να απαιτείται να καλυφθεί συγκεκριμένη δόση καθώς το ύψος της εναπομένουσας ρυθμισμένης οφειλής είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

Συνεπώς:

Το ποσό παρακράτησης επί του αποδεικτικού ενημερότητας ανέρχεται στο ύψος των 2.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr


Συντάκτης Νewsroom 30 Δεκεμβρίου, 2023 10:08

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV