Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Αυγούστου, 2023 11:53

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη 31 Αυγούστου και ώρα 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η 14η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο). Στην ημερήσια διάταξη της 14ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ περιλαμβάνονται 11 θέματα για συζήτηση και λήξη απόφασης αλλά και 2 επερωτήσεις:

Πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31-08-2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Θέμα: Λειτουργία του αγροτικού ιατρείου στην Καλλιράχη της Θάσου.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχαηλίδης Σιδέρης .

2. Θέμα: Ρύπανση εδάφους και υδάτων στο Ερατεινό Δήμου Νέστου.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 9ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2023.
  Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τρύφων Εξάρχου.
 2. Έγκριση κανονισμού ασφαλείας για απομακρυσμένη εργασία (Πολιτική Τηλεργασίας και Φορητών Συσκευών) στην ΠΑΜΘ.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/ντής Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μαρίνος Κοκκίδης.
 3. Έγκριση της μελέτης εργοταξιακής Σήμανσης – Ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Επαρχιακής οδού 1 (Ξάνθης – Κιμμέρια -Κομοτηνή δια Σουνίου ), αρμοδιότητας της ΠΕ Ξάνθης, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος  Κουρτίδης.
 4. Έγκριση επιμήκυνσης -κατά 12 μήνες- του Προγράμματος ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης
 5. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΒΑΤΟΥ ΟΛΒΙΟΥ».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος  Κουρτίδης
 6. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δύο (02) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος που  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς
 7. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης κατά την έννοια  άρθρου 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)  ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.- “ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.»(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε. ειδικού σκοπού) για το έργο « ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΩΝ».
  Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τρύφων Εξάρχου.
 8. Έγκριση Α) συγκρότησης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων για τις προκηρύξεις αδειών και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.
  Β) συγκρότησης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τις προκηρύξεις αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων  δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης
 9. Έγκριση 1)του σχεδίου προκήρυξης χορήγησης δέκα (10) νέων αδειών παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και εκατόν είκοσι  (120) νέων θέσεων  δραστηριοποίησης  νέων πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών ) υπαίθριου εμπορίου και υφιστάμενων πωλητών, κατόχων άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης στη νέα Δεύτερη (2η) Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ  Α΄207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την έκδοση προκήρυξης χορήγησης των παραπάνω αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης στη νέα Δεύτερη (2η) Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην  Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης
 10. Καθορισμός του αριθμού χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου και  νέων θέσεων δραστηριοποίησης  στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κομοτηνής, οι οποίες  πρόκειται να προκηρυχθούν στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης
 11. Έγκριση 1) του σχεδίου προκήρυξης χορήγησης μίας (1) άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου και εκατόν εικοσιτεσσάρων (124)  θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κομοτηνής, σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ  Α΄207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2.  Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την έκδοση προκήρυξης χορήγησης των παραπάνω αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κομοτηνής.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Αυγούστου, 2023 11:53

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV