Ορεστιάδα: Έρχονται προσλήψεις 12 ατόμων για καθαρισμό αλσυλλίων και δασών – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 12 Μαΐου, 2024 12:48
Swiss Approval

Ορεστιάδα: Έρχονται προσλήψεις 12 ατόμων για καθαρισμό αλσυλλίων και δασών – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Την Πέμπτη 16 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκ των οποίων ξεχωρίζει η “Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”. Συνεπώς αναμένεται – εφόσον αποφασιστεί από την προσεχή συνεδρίαση – η σχετική προκήρυξη που θα προσφέρει εργασία σε 12 άτομα για τέσσερις μήνες στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας.

Ήδη, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει εγκριθεί και δεσμευτεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας η πίστωση ύψους 59.000,00 € για “την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΈΤΟΥΣ 2024”. Παράλληλα, ο Δήμος έχει προμηθευτεί πρόσφατα νέα χλοοκοπτικά και θαμνοκοπτικά μηχανήματα αξίας 1.044,56 €.


Αναλυτικά οι θέσεις και οι χώροι παρέμβασης

Ακολουθεί η Εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Μαργαρίτη Αστεριάδη με όλες τις λεπτομέρειες για τις 12 αυτές θέσεις εργασίας, όπως θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση της Πέμπτης:

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) κρίνεται απαραίτητο να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών. Για τον ανωτέρω λόγο εισηγούμεθα προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ 1 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομου. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18, αναφέρεται ότι: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 ( ΦΕΚ 180/Α/99). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού αυτού, υπόκειται σε έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. κατά την περίπτ.ιε’ παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της περίπτωσης.

Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.3584/07).

Για την πρόληψη πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια της εαρινής και καλοκαιρινής περιόδου, θα πρέπει να προβούμε στην εκτέλεση των απαραίτητων εποχικών εργασιών, όπως καθαρισμός υποβλάστησης και κλαδεύσεις στα περιαστικά πευκοδάση, καθαρισμός πάρκων και αλσυλλίων του Δήμου, καθαρισμός χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης από εύφλεκτα υλικά που αποθέτουν οι κάτοικοι, καθαρισμός από εύφλεκτα υλικά και βλάστηση αλσυλλίων.

Ενδεικτικά χώροι που χρήζουν παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είναι: αλσύλλιο στη Λεπτή, Μεγάλη Δοξιπάρα, Πενταλόφος, Σπηλαίο, Ν.Βύσσα, Στέρνα, Δίκαια, Φυλάκιο, χώρος αναψυχής Καστανεών, αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας, μονή Αγίας Σκέπης – Αγίας Παρασκευής στην Ν.Βύσσα και όπου προκύψει η ανάγκη.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να προβούμε κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) στην πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, δέκα (10) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να καλύψουμε τις παραπάνω ανάγκες για την Πολιτική Προστασία (πυροπροστασία πυρασφάλεια).

Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

1. Π.Ε.Ι.,

2. Δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας

Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041.02 και 20.6054.02 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024, όπως αναφέρεται στην Α/Α 427 (ΑΔΑ:ΨΤ2ΥΩΞΒ 2ΧΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά για την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

***

Η Πρόσκληση της Προέδρου Θεοδώρας Σέμεν για τη Συνεδρίαση της Πέμπτης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 16.05.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης

2. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2024 – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης

3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2024 – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης

4. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Δόση 2024) – Εισηγητής: η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χριστίνα Γκιλιλούδη

5. Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Μαργαρίτης Αστεριάδης

6. Έγκριση προσφοράς της Εταιρείας EAST – WEST GREECE MIKE (Be Green) και υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης εγκατάστασης δικτύου κάδων χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαιών – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Μαργαρίτης Αστεριάδης

7. Έγκριση παραχώρησης των οδών Βασιλέως Κων/νου, Ζαρίφη και Ιπποκράτους (στο νέο κυκλικό κόμβο) για την διοργάνωση του 17ου Αγώνα Δεξιοτεχνίας – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης

Την Κυριακή 16 Ιουνίου ο 17ος Αγώνας Δεξιοτεχνίας

Για το τελευταίο θέμα ήδη η Δημοτική Επιτροπή έχει λάβει θετική απόφαση και εισηγείται τη διάθεση του χώρου προς έγκριση. Συγκεκριμένα, ο “17ος Αγώνας Δεξιοτεχνίας” θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 στον κυκλικό κόμβο, από την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΜΠ Έβρου», “λαμβάνοντας υπόψιν την ασφάλεια των αγωνιζομένων και των θεατών, κατά την διάρκεια του αγώνα δεξιοτεχνίας, καθώς και την στάθμη του θορύβου των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον ΚΟΚ κατά τον τεχνικό κανονισμό των αυτοκινήτων, προς αποφυγή ενόχλησης των περιοίκων”, όπως αναφέρει η απόφαση.


Συντάκτης Νίκος Πατούνας 12 Μαΐου, 2024 12:48

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV