Με προσωπική δωρεά 11.524,18 € του δημάρχου Ορεστιάδας ανακαινίστηκε το γραφείο του – “Θολό τοπίο” βλέπει η αντιπολίτευση

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 12 Μαΐου, 2024 17:33
Swiss Approval

Με προσωπική δωρεά 11.524,18 € του δημάρχου Ορεστιάδας ανακαινίστηκε το γραφείο του – “Θολό τοπίο” βλέπει η αντιπολίτευση

Όπως προκύπτει από το 16ο Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 30ης Απριλίου 2024, η πρόσφατη πλήρης ανακαίνιση του γραφείου δημάρχου στο δημοτικό κατάστημα Ορεστιάδας ολοκληρώθηκε με δωρεά του ίδιου του δημάρχου Διαμαντή Παπαδόπουλου. Χωρίς να αναφέρεται το ποσό της δωρεάς, αυτή περιγράφεται μόνον ως προς το είδος και περιλαμβάνει:

• Ξυλουργικές εργασίες, δηλαδή ξύλινη επένδυση στους τοίχους, νέο γραφείο και καινούργια βιβλιοθήκη.
Επίσης,
• Ηλεκτρολογικό υλικό – φωτιστικά σώματα
• Διακοπτικό υλικό
• Υλικά ψευδοροφής – χρώματα
• Ξύλινα στοράκια – 10 τεμ.
• Καρέκλες επισκέπτη – 2 τεμ.
• Καρέκλα γραφείου
• Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδας – ελαιοχρωματισμοί (μισθοδοσία – ασφαλιστικές εισφορές)


Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ του Ράδιο Έβρος το τελικό ποσό “προϋπολογισμού” για όλες αυτές τις εργασίες, όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος Ορεστιάδας ανέρχεται στις 11.524,18 €. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται και ο επιμερισμός του ποσού (για ευνόητους λόγους αποκρύφτηκαν τα στοιχεία των προμηθευτών):

***

Κατά πλειοψηφία – με 4 ψήφους υπέρ και 2 κατά – εγκρίθηκε η δωρεά

“Καταψήφισαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτριος Σταματίου και Αρχοντής Αρχοντίδης, διότι, όπως δήλωσε στην τοποθέτησή του ο Αρχοντής Αρχοντίδης, καταψηφίζουν και παρακαλούν το συντομότερο δυνατό να τους προσκομισθούν τα πρακτικά της επιτροπής παραλαβής ώστε να αποφανθούν στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς”. Αυτό αναφέρει το Πρακτικό της απόφασης. Από τη μεριά του ο κ. Αρχοντίδης σε δηλώσεις του στο Ράδιο Έβρος κάνει λόγο για “θολό τοπίο“. Διευκρινίζοντας πως αναπλήρωσε τον Βασίλη Μαυρίδη στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και εκπροσώπησε την παράταξή του, ανέφερε πως έθεσε ερωτήματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τα οποία δεν έλαβε απαντήσεις, γι΄ αυτό ζήτησε να παραλάβει σύντομα το πρακτικό της συγκεκριμένης απόφασης ώστε να αποτανθεί στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι προβληματισμοί της αντιπολίτευσης έχουν να κάνουν και με την εγγραφή 28.468,86 € στον επίσημο Προϋπολογισμό του Δήμου για ανακαίνιση δημαρχιακού καταστήματος. Στην αναμόρφωση πάντως του Προϋπολογισμού που έρχεται προς ψήφιση στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη, το ποσό τελικά διαμορφώνεται στα 770,62 €.

Από την πλευρά της παράταξης Μαυρίδη καταγγέλλονται και παρατυπίες στη διαδικασία της δωρεάς, καθώς η ανακαίνιση ήδη ολοκληρώθηκε και τώρα έρχεται προς έγκριση ένας “προϋπολογισμός” που τον χαρακτηρίζουν “αμφιβόλου εγκυρότητας”. Δεν επισυνάπτονται τα αντίστοιχα τιμολόγια, σε τι όνομα έχουν εκδοθεί αυτά, δεν γνωρίζει κανείς αν έχει γίνει επιτροπή παραλαβής όσων αναφέρονται, δεν εξηγήθηκαν η “μισθοδοσία” και οι “ασφαλιστικές εισφορές” που αναφέρει ο προϋπολογισμός κ.α. Αντί εξηγήσεων και απαντήσεων, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως αντιμετωπίζει αλαζονική συμπεριφορά και ειρωνείες.

Άποψη από το ανακαινισμένο γραφείο

***

Η Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Αναλυτικά, η Απόφαση με αριθμό 130/2024 της Δημοτική Επιτροπής για την “Έγκριση αποδοχής δωρεάς υλικών και εργασιών για την ανακαίνιση του γραφείου Δημάρχου από τον Δήμαρχο Αδαμάντιο Παπαδόπουλο προς τον Δήμο Ορεστιάδας”:

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9199/26.04.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε καθένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη, τα εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
3. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
4. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του Δήμου Δημήτριος Βλασακίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερησίας διάταξης ανέφερε αναλυτικά τα εξής:

«Με την περίπτωση ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και όπως ισχύει σήμερα: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον Δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)…». Στην παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 αναφέρεται: «1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8936/23.04.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, με την υπ’ αριθμ. 8335/16.04.2024 αίτησή του ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος δωρίζει στο Δήμο Ορεστιάδας για την ανακαίνιση του γραφείου Δημάρχου τα υλικά και τις εργασίες τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνιση του γραφείου Δημάρχου, όπως αναγράφονται στη συνημμένη λίστα που κατατέθηκε μαζί με την υπ’ αριθ. 8335/16.04.2024 αίτηση του Δημάρχου και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
• Ξυλουργικές εργασίες
– επένδυση τοίχων
– γραφείο
– βιβλιοθήκη
• Ηλεκτρολογικό υλικό – φωτιστικά σώματα
• Διακοπτικό υλικό
• Υλικά ψευδοροφής – χρώματα
• Ξύλινα στοράκια – 10 τεμ.
• Καρέκλες επισκέπτη – 2 τεμ.
• Καρέκλα γραφείου
• Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδας – ελαιοχρωματισμοί (μισθοδοσία – ασφαλιστικές εισφορές)

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς όπως παραπάνω.

Στη συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1.ιη) του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει σήμερα, το άρθρο 74Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, την υπ’ αριθμ. 8335/16.04.2024 αίτηση του Δημάρχου Ορεστιάδας Αδαμάντιου Παπαδόπουλου και το υπ’ αριθμ. 8936/23.04.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, με 4 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Ορεστιάδας από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Αδαμάντιο Παπαδόπουλο, όπως παρακάτω:
1. Ξυλουργικές εργασίες
– επένδυση τοίχων
– γραφείο
– βιβλιοθήκη
2. Ηλεκτρολογικό υλικό – φωτιστικά σώματα
3. Διακοπτικό υλικό
4. Υλικά ψευδοροφής – χρώματα
5. Ξύλινα στοράκια – 10 τεμ.
6. Καρέκλες επισκέπτη – 2 τεμ.
7. Καρέκλα γραφείου
8. Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδας – ελαιοχρωματισμοί (μισθοδοσία – ασφαλιστικές εισφορές)

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ορεστιάδας, Αδαμαντίου Παπαδόπουλου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την πραγματοποίηση της δωρεάς.

Καταψήφισαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτριος Σταματίου και Αρχοντής Αρχοντίδης, διότι, όπως δήλωσε στην τοποθέτησή του ο Αρχοντής Αρχοντίδης, καταψηφίζουν και παρακαλούν το συντομότερο δυνατό να τους προσκομισθούν τα πρακτικά της επιτροπής παραλαβής ώστε να αποφανθούν στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αδαμάντιος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι απέχει από τη διαδικασία της ψήφισης του θέματος, καθώς είναι αυτός ο οποίος κάνει τη δωρεά.

* οι φωτoγραφίες του νέου γραφείου προέρχονται από την επίσημη σελίδα του Δήμου Ορεστιάδας στο Facebook.

***

Το διαβιβαστικό προς τη Δημοτική Επιτροπή με την αίτηση του δημάρχου Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλου προς την Τεχνική Υπηρεσία για την αποδοχή της δωρεάς:


Συντάκτης Νίκος Πατούνας 12 Μαΐου, 2024 17:33

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV