Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Σεπτεμβρίου, 2023 11:31

Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη λειτουργία της ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ & Γ΄ εξάμηνο με κατάταξη) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.21609 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3027/Β’/08-05-2023).

 Δικαίωμα εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Επίπεδο 5) έχουν απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, καθώς, και οι
κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ) των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών
Γυμνασίων – Λυκείων (Επίπεδο 4).
 Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής, δύνανται
να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ.
 Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, δύνανται να
κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα
οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς
ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων υποβάλλονται από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου
2023, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την επιλογή τους:
 Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ)
 Τίτλο σπουδών
 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς (για ομογενείς)
 Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (για αλλοδαπούς)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (ή δημόσιο έγγραφο που αυτός αναγράφεται)


Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται
γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν.
4763/2020 (Α΄ 254).

Πληροφορίες -Επικοινωνία: τηλ.: 2551352233–4, e-mail: [email protected].
Διεύθυνση: Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (1ος όροφος – Άνωθεν Τ.Ε.Π.), Δραγάνα – Αλεξανδρούπολη.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Σεπτεμβρίου, 2023 11:31

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV