Προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 26 Οκτωβρίου, 2023 11:24

Προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Λειτουργεία κινητής μονάδας παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Θα προσληφθούν αποκλειστικά απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εργαστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου.


Οι ειδικότητες

  • ΠΕ Ιατρών Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου – 1 θέση
  • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών – 1 θέση

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Τσαταλμπασίδου (τηλ. επικ.: 25513 53438).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: proson.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 26 Οκτωβρίου, 2023 11:24

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV