Αλλαγές στον αγροτικό τομέα επιφέρουν τα “Σχέδια Βελτίωσης” του Κώστα Σκανδαλίδη

Συντάκτης Νewsroom 24 Ιανουαρίου, 2011 10:19

Συνεπής με τις εξαγγελίες και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για το οποίο δεσμεύτηκε, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης ανακοίνωσε την Παρασκευή:


Τη δημοσίευση της προκήρυξης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» που αφορούν τον εκσυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ύψους 285 εκ. ευρώ.

Την έγκριση πιστώσεων για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του 201,  ύψους 164 εκ. ευρώ.

Την έγκριση πιστώσεων για την πρόωρη συνταξιοδότηση για το 2011 ύψους 118 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» – Μέτρο 121, με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 285.000.000 ευρώ.

Το Μέτρο 121 του ΠΑΑ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40 – 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας.

Αναλυτικά, με την ένταξη στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ ενισχύονται επενδύσεις για:

τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,

την προστασία της δημόσιας υγείας,

την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων και της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,

την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου,

την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,

την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ],

τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,

τη βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συμμόρφωσης,

τη βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής-κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης.

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, καθώς και εξοπλισμό αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, κλπ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μέτρου, προβλέπεται και η δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι νέοι γεωργοί, γεωργοί σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Η δαπάνη κατανέμεται στους δικαιούχους ως εξής:

50 εκ.σε νέους γεωργούς του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013,

135 εκ. σε γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, που το έτος 2009 ενεργοποίησαν εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό,

100 εκ. σε λοιπούς γεωργούς.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.

Με γνώμονα την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, ο σχεδιασμός του Μέτρου 121, προβλέπει τη μείωση των απαιτούμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών, την απλοποίηση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης– φακέλου υποψηφιότητας και την αξιοποίηση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή, την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.

Υπεγράφη από τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη  και τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. Σαχινίδη η απόφαση “Έγκρισης πιστώσεων  για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2011 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013” ύψους 164 εκ €. Το ποσό αυτό αφορά την πληρωμή των ενισχύσεων στους δικαιούχους προγραμμάτων όπως η βιολογική γεωργία, η βιολογική κτηνοτροφία, η μείωση της νιτρορύπνασης κ.λπ. είναι δε αυξημένο κατά 15 εκ € σε σχέση με τις πιστώσεις που διατέθηκαν το 2010.

Η απόφαση έγκρισης υπογράφηκε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και άμεσα από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι πληρωμές στους δικαιούχους που οι φάκελοί τους ήδη έχουν διαβιβασθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη αποστείλει τα σχετικά στοιχεία ελέγχου των αιτήσεων 2010 στις αρμόδιες κατά τόπους περιφερικές ενότητες  των περιφερειών της χώρας ώστε μετά αυτές να υποβάλλουν τους φακέλους πληρωμής των δικαιούχων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για το 2010.

Υπεγράφη από τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη και τον Υφυπουργό  Οικονομίας κ. Σαχινίδη η απόφαση για την «Έγκριση πιστώσεων για την  πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της  πρόωρης συνταξιοδότησης για το έτος 2011» ύψους 118 εκ €.

Με την υπογραφή της απόφασης ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί στην πληρωμή  της πρώτης μηνιαίας δόσης του Ιανουαρίου ύψους 8,7 εκ € στους δικαιούχους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Από δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων


Συντάκτης Νewsroom 24 Ιανουαρίου, 2011 10:19

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV