36 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 14 Νοεμβρίου, 2023 10:21

36 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

36 νέες θέσεις για οδηγούς απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων JCB και προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων στον δήμο Αλεξανδρούπολης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 36 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Α) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τύπου jcb)


Β) ΔΕ Οδηγών/ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου, Γ΄ ή C Κατηγορίας)

Γ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Δ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στον 1ο όροφο, Λ. Δημοκρατίας 306 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη

Υποβολή αιτήσεων από 10-11-2023 εώς 20-11-2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-6-2021


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 14 Νοεμβρίου, 2023 10:21

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV