Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 21 Νοεμβρίου, 2021 12:30

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη 23/11 – με τηλεδιάσκεψη – το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η Πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την υπ’ αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08.11.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ), καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23.11.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


  • Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  • Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  • Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση μεταφοράς ποσού από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055) στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

3. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023. Εισηγητής: η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζηνοβία Ζάχαρη

4. Αντικατάσταση μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης


Συντάκτης Νewsroom 21 Νοεμβρίου, 2021 12:30

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV