Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 21 Νοεμβρίου, 2023 10:34

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, και ώρα 20:00, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22.11.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του χαρακτήρα των θεμάτων, όπως αυτός περιγράφεται στις εισηγήσεις τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 2Έγκριση μεταφοράς ποσού από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας     
 3Έγκριση μεταβολής ποσών από το έτος 2024 στο έτος 2023 της υπ’ αριθμ. 22873/02.12.2021 σύμβασης Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό  Λειτουργίας  Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ορεστιάδας, μόνο όσον αφορά το άρθρο 3 «Πλαίσιο Λειτουργίας» Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας 
Αποδοχή ή μη του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 6Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 21 Νοεμβρίου, 2023 10:34

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV