Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Μαρτίου, 2024 09:32

Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Σήμερα, Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδυμοτείχου.

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 11 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 και  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης    η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α       ΘΕΜΑΤΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1Εισήγηση έγκρισης υπογραφής σύμβασης με την οποία τροποποιείται η από 7/9/2012 σύμβαση του Δήμου Διδυμοτείχου με την ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», των όρων του σχεδίου της σύμβασης, όπως αυτοί περιέχονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  κ. Καραφεΐζης
2Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με την «Εκλογή  Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής   Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)»  κ. Δήμαρχος
3Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Διδυμοτείχου με σκοπό την υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την προσωρινή στέγαση και λειτουργία του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο παραχωρηθέν (κατά χρήση) Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διδυμοτείχου, των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας, όπως αυτοί  περιέχονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, βάσει του σχεδίου του εν λόγω Μνημονίου Συνεργασίας, εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του Συνεργασίας και ορισμού των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης:  κ. Δήμαρχος
4Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών  κ. Καραφεΐζης
5 Έγκριση υλοποίησης της δράσης εγκατάστασης δικτύου κάδων χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων  κ. Καραφεΐζης
 6 Έγκριση Κανονισμού  Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Διδυμοτείχου  κ. Παπαδόπουλος
 7Έγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων – Κοιμητηρίων Δήμου Διδυμοτείχου   κ. Δήμαρχος
 8Έγκριση του νέου τροποποιημένου Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Διδυμοτείχου 2024-2028  κ. Καραφεΐζης
 9Έγκριση Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Διδυμοτείχουκ. Καμπρούδης
 10Έγκριση ή μη της με αριθμό 25/2024 απόφασης της Δημοτικής  Επιτροπής με θέμα «Κοπή ή εκρίζωση δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου Διδυμοτείχου.  κ. Δήμαρχος
 11«Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Διδυμοτείχου   κ. Καμπρούδης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Μαρτίου, 2024 09:32

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV