ΙΕΚ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.500 ευρώ 

Συντάκτης Νewsroom 31 Ιανουαρίου, 2023 10:45

ΙΕΚ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.500 ευρώ 

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια ΙΕΚ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 01/02/2023 μέχρι και τις 14/02/2023, εδω.


Οι σπουδαστές θα πάρουν 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ εάν συγκατοικούν με άλλο σπουδαστή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα. Διευκρινίζεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η ιδιότητα του συγκατοικούντος, ως ενεργού καταρτιζόμενου κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).

Δικαιούχοι – Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της υπ.αριθμ. K5/104224/ 29-08-2022(Β ́4634/2022):

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).

Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2021 και ο καταρτιζόμενος/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια προσκομίζει στην γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. φοίτησης την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Ι.Ε.Κ., αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης μέσω e-mail στη Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία, προκείμενου να μεταβληθεί το σχετικό κριτήριο στην αίτηση του δικαιούχου.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 και το Παράρτημα Α ́ της Υπ. Αριθμ. K5/104224/ 29-08- 2022 (Β ́4634/2022) όπως ισχύει. Παρακαλούνται οι αιτούντες να ανατρέχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.

Προσοχή: Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα πρέπει η αίτηση να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση δεν θεωρείται υποβεβλημένη.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από το δημόσιο Ι.Ε.Κ. ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης, μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023. Αιτήσεις για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογηθούν.

Έλεγχος Κριτηρίων – Δικαιολογητικά
Β1. Για τον χαρακτηρισμό του καταρτιζόμενου ως δικαιούχου, ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 περ. Α της Υπ. αριθμ. K5/104224/29-08-2022 (Β ́4634) ΚΥΑ όπως ισχύει.

Β2. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών διενεργείται όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 περ. Β της Υπ. αριθμ. K5/104224/29-08-2022 (Β ́4634) ΚΥΑ.

Διευκρινίζεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Β3. Λοιπά δικαιολογητικά που ελέγχονται από τη διοίκηση των Ι.Ε.Κ.:

α) Πιστοποιητικό θανάτου στην περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας (ή ο καταρτιζόμενος) δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.

β) Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας επικαλείται διάσταση ή διαζύγιο και δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας είναι άγαμος/άγαμη.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό θανάτου και εφόσον ο αιτών συναινεί για την αυτόματη και αυτοδίκαιη άντληση των δεδομένων από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού το οποίο κοινοποιείται στο οικείο δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ηλεκτρονικά η αναζήτηση του πιστοποιητικού ή δεν επαληθευτεί ηλεκτρονικά από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» η ορθότητα των δηλωθέντων ισχυρισμών ή ο αιτών δεν συναινέσει στην εν λόγω αναζήτηση, ο δικαιούχος προσκομίζει το πιστοποιητικό στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

Β4. Στοιχεία που δηλώνονται υπεύθυνα από τον δικαιούχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή

α) Ο καταρτιζόμενος δεν είναι κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή τίτλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν λαμβάνει για την ίδια περίοδο Στεγαστικό επίδομα: δηλώνεται υπεύθυνα από τον αιτούντα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης και ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).

β) τα έτη για τα οποία έχει λάβει το στεγαστικό επίδομα είναι λιγότερα από τα έτη σπουδών του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους (συνυπολογιζόμενου πιθανού χρόνου κατά τον οποίο έλαβε επίδομα στη διάρκεια σπουδών του σε άλλο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).

γ) πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της δράσης, καθώς και τα κριτήρια περί μόνιμης κατοικίας σε σχέση με την πόλη φοίτησης.

δ) τα δηλωθέντα στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

ε) Επιλέγοντας υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται ότι δεν έχει πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των δηλωθέντων στοιχείων και για αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει (καθώς και αυτά που έχουν επιστραφεί από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ)) είναι ορθά και ακριβή.

Β5. Περίπτωση συγκατοίκησης δυνάμει του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α ́181). Στην περίπτωση συγκατοίκησης με άλλο καταρτιζόμενο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποβάλλονται συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο:

α) Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου, γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου. Τα στοιχεία συγκατοίκησης υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr συμπληρωματικά της αρχικής αίτησης και εντός της προθεσμίας υποβολών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών καταρτιζόμενος να είναι ενεργός καταρτιζόμενος δημοσίου ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και να είναι κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ . Για τη χορήγηση του επιδόματος συγκατοίκησης, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, συμπληρωματικών δικαιολογητικών έχει ως εξής:

Επιπρόσθετα κριτήρια στην περίπτωση καταρτιζόμενου Δημόσιου Ι.Ε.Κ. που συγκατοικεί:

Ιδιότητα του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ως ενεργού καταρτιζόμενου: Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος θα πρέπει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 να φοιτούσε σε ένα από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. –Υ.ΠΑΙ.Θ.
Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος σπουδάζει στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον καταρτιζόμενο για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος : ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Πήγασος». Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου κι εφόσον συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση, προσκομίζεται στην γραμματεία του Ι.Ε.Κ. φοίτησης του δικαιούχου βεβαίωση σπουδών όπου αναγράφεται η έδρα του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο συγκατοικών και αξιολογείται.
Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου καταρτιζόμενου ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ή συμπεριλαμβάνει τον καταρτιζόμενο ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική δήλωσή του για το έτος 2021 : Σε περίπτωση που οι εν λόγω ΑΦΜ δεν ταυτίζονται, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, εάν ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο συγκατοικών καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) με βάση τη φορολογική δήλωση του έτους 2021. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου και εφόσον το άτομο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι γονέας ή αδερφός/ή του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου, προσκομίζεται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. φοίτησης του δικαιούχου πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του συγκατοικούντος που να καθιστά σαφή τη συγγενική σχέση και αξιολογείται.
Το μισθωτήριο της αίτησης στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο: ελέγχεται αν συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω ΑΦΜ στο μισθωτήριο με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά και εφόσον εμφανίζεται το δηλωθέν ΑΦΜ για τον συγκατοικούντα στο μισθωτήριο, προσκομίζεται μισθωτήριο συμβόλαιο στο Ι.Ε.Κ. και αξιολογείται. Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησής του, και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «Πήγασος» ή/και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να προβεί σε ενέργειες για τη διόρθωσή τους πριν την επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα. Τα Ι.Ε.Κ. μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης. Στην περίπτωση καταρτιζόμενου που προέρχεται από μετεγγραφή, ο έλεγχος και η επαλήθευση των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος πραγματοποιείται από το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. όπου φοιτά ο καταρτιζόμενος τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.


Συντάκτης Νewsroom 31 Ιανουαρίου, 2023 10:45

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV