Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Προκήρυξη για συντηρητές και εργάτες

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Ιανουαρίου, 2024 09:54
Swiss Approval

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Προκήρυξη για συντηρητές και εργάτες

Με συντηρητές και εργάτες πρόκειται να ενισχυθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, καθώς το Υπ. Πολιτισμού εξέδωσε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη των παραπάνω ειδικοτήτων.

Το νέο προσωπικό, θα υπογράψει σύμβαση η οποία θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εάν χρειαστεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι υποψήφιοι στην προκήρυξη, είναι να έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια και την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ανάλογα την ειδικότητα).

Swiss Approval

Νέα προκήρυξη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Γενικά προσόντα πρόσληψης

Oι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τής ειδικότητας που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Νέα προκήρυξη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από τις 31 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου:

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected],
  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μάκρης 44 – 681 31 – Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Έβρου υπόψη Λογιστηρίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25510 26103
ΠΗΓΗ: workenter.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Ιανουαρίου, 2024 09:54
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV