Ασφαλτοστρώσεις, Ιρλανδική διάβαση Καστανεών και τραπεζάκια των κομμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας την Τετάρτη

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 1 Μαΐου, 2023 12:12

Ασφαλτοστρώσεις, Ιρλανδική διάβαση Καστανεών και τραπεζάκια των κομμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας την Τετάρτη

Με δύο Προσκλήσεις που δημοσιοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης, καλεί τα μέλη του σε διαδοχικές συνεδριάσεις, Ειδική και Τακτική αντίστοιχα, το απόγευμα της Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη, Ειδική Συνεδρίαση, έχει ως μοναδικό θέμα τους χώρους που οφείλει να παραχωρήσει ο Δήμος Ορεστιάδας προς τα κόμματα για τις προσεχείς Εθνικές Εκλογές, κατόπιν της σύσκεψης που έγινε την Παρασκευή μεταξύ τοπικών εκπροσώπων των κομμάτων και δημάρχου Ορεστιάδας.

Στη δε δεύτερη συνεδρίαση, την Τακτική, αφού προηγηθεί δημοτικός έλεγχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις για έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ αυτών και ζητήματα για τις επερχόμενες ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο της Ορεστιάδας, αλλά και την Ιρλανδική διάβαση των Καστανεών.


Αναλυτικά:

13η Πρόσκληση

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ. 8481/2022 Απόφασης ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 674/15.02.2022 τ Β’), στις 03.05.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου γιασυζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1.-Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

14η Πρόσκληση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 03.05.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
2.-Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
3.-Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
4.-Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Επισκευή στις «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
5.-Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο – 1ο Δημοτικό)”, που εμπίπτει στις διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.4782/2021 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
6.-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 334/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 1 Μαΐου, 2023 12:12

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV