Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 22 Οκτωβρίου, 2023 17:31

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

>Δελτίο Τύπου


Προς:

-Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη

-Δημοτικούς Συμβούλους

-Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε να συμμετέχετε τη Δευτέρα 23-10-2023 και τις ώρες, από 11:00 έως 13:30 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση ¨παρών¨) τη Δευτέρα 23-10-2023 και τις ώρες, από 11:00 έως 13:30, στο email: dimsim@alexpolis.gr, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Σύμβασης της υπηρεσίας: «Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου 2022-2023» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 2. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 3. Υποβολή έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2023 από την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 4. Χορήγηση παράτασης ισχύος της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου: «Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 5. Τροποποίηση της 687/2018 ΑΔΣ με θέμα: Παράταση ισχύος της Αποδοχής δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018”» – Παράταση Σύμβασης (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 6. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2024 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 7. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2024 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 8. Τροποποίηση της αριθ. 88/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης σχετικά με την «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού τριών (3) Ναυαγοσωστών Δ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για διάστημα οκτώ (8) μηνών στο Κολυμβητήριο ¨Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης¨ (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 100 Ν3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης» για την Πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης», έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)
 10. Έγκριση της 68/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, με θέμα “7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023” (Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)
 11. Έγκριση της 67/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, με θέμα “Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού” (Εισηγ.: κ. Χριστοδούλου Μ.)
 12. Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ. (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 13. Αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ. απόφασης 129/2023) σχετικά με την «Οριοθέτηση ρέματος «Παλιόρεμα» στην περιοχή Πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ .)
 14. 14. Αντικατάσταση εκπροσώπων-διευθυντών σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 15. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 305/Πρακτ. 30/28-07-2023 Α.Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225/2023 Απόφασης Δ.Σ. Ίδρυσης 2ης Λαϊκής (διότι πρέπει να προστεθούν 5 νέες θέσεις όπως σαφώς ορίζει ο νόμος) (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 16. Έγκριση για διαγραφή από Χ.Κ. περί Τελών λαϊκής 2023 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση καταστρωμάτων και υποδομών Δημοτικών οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

Λόγοι εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων:

 1. Το θέμα 1 συζητείται εκτάκτως, διότι η μη αντικατάσταση της αυτοματοποιημένης λειτουργίας χλωρίωσης της κολυμβητικής δεξαμενής με χειροκίνητη λειτουργία από τεχνίτη υδραυλικό ή ηλεκτροτεχνίτη και υπό την επίβλεψη διπλωματούχου μηχανικού, ελλοχεύει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των χρηστών του κολυμβητηρίου.
 2. Το θέμα 2 συζητείται εκτάκτως, λόγω της ανάγκης υλοποίησης του έργου: «Καθαρισμός τσιμεντένιας τάφρου στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος».
 3. Το θέμα 3 συζητείται εκτάκτως, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, διότι η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου, (σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου». Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου»). 
 4. Το θέμα 4 συζητείται εκτάκτως, καθώς η ισχύς της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης» λήγει στις 27-10-2023, ενώ οι εργασίες του έργου θα ολοκληρωθούν στις 27-04-2024.
 5. Το θέμα 5 συζητείται εκτάκτως, ως εξαιρετικά επείγον προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή του έργου το οποίο, σημειωτέον, έχει ήδη αποπερατωθεί και έχει παραληφθεί.
 6. Το θέμα 6 συζητείται εκτάκτως, διότι, μεταξύ 10ου – 12ου μήνα, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλει να στείλει τη σχετική απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 7. Το θέμα 7 συζητείται εκτάκτως, διότι, μεταξύ 10ου – 12ου μήνα, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλει να στείλει τη σχετική απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 8. Το θέμα 8 συζητείται εκτάκτως, προκειμένου ο Δήμος μας να διεκπεραιώσει τις διοικητικές διαδικασίες, εγκαίρως, για την άμεση πρόσληψη Ναυαγοσωστών, που κρίνεται άκρως απαραίτητη για την ασφαλή κολύμβηση των δημοτών που θα κάνουν χρήση του Κολυμβητηρίου για την κολυμβητική περίοδο 2023-2024.
 9. Το θέμα 9 συζητείται εκτάκτως διότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να υποβληθεί έγκαιρα στο ΟΠΣ το σχετικό δικαιολογητικό, καθώς η ημερομηνία αποστολής των συμπληρωματικών στοιχείων είναι έως την 23/10/2023 (Έγγραφο Ειδικής Υπ. Διαχείρισης προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ με ΑΠ . : 2247/3.10.2013).
 10. Το θέμα 10 συζητείται εκτάκτως διότι επείγει η τροποποίηση ορισμένων κωδικών που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού και προμηθειών, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 11. Το θέμα 11 συζητείται εκτάκτως, προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης προς έγκριση, ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 12. Το θέμα 12 συζητείται εκτάκτως, προκειμένου να αποδεσμευτεί το ΑΦΜ της εταιρείας MAC MOTORS A.E., ώστε να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συναλλαγές.
 13. Το θέμα 13 συζητείται εκτάκτως, διότι πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση λόγω χρονικών περιορισμών.
 14. Το θέμα 14 συζητείται εκτάκτως, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής.
 15. Το θέμα 15 συζητείται εκτάκτως, διότι πρέπει να προστεθούν 5 νέες θέσεις, όπως σαφώς ορίζει ο νόμος και να ξεκινήσει, εγκαίρως, η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων από την ΠΑΜΘ.
 16. Το θέμα 16 συζητείται εκτάκτως, διότι, εν όψει βεβαιωτικών καταλόγων που πρέπει να γίνουν για το κλείσιμο της χρονιάς, πρέπει να διαγραφούν τα ανάλογα ποσά των ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά, για να μην υπάρχει η χρέωση δύο φορές επειδή ήδη έχουν ξοφληθεί τα ποσά.
 17. Το θέμα 17 συζητείται εκτάκτως, προκειμένου για την ενεργοποίηση της προαίρεσης του έργου, η οποία, θα πρέπει να γίνει τρεις μήνες πριν την λήξη της συμβατικής προθεσμίας ήτοι στις 04-11-2023 (Συμβατική προθεσμία έργου 04-02-2024). Απαιτείται όμως, πρώτα, ενίσχυση του ΚΑ και έκδοση πρωτογενούς και τεκμηριωμένου αιτήματος, καθώς και η απόφαση ανάληψης δαπάνης.

Σημειώνεται ότι:

 • Για τη δια περιφοράς συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συντάκτης Νewsroom 22 Οκτωβρίου, 2023 17:31

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV