Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμότειχου

Συντάκτης Νewsroom 20 Μαρτίου, 2024 13:45

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμότειχου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 και  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  σετακτική συνεδρίαση δια ζώσης    η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 20η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.


Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

1Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) του Δήμου Διδυμοτείχουκ. Καραφεΐζης
 2  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022 ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» για εκατόν είκοσι (120) ημέρεςκ.  Ζαρκάδης
 3 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36» για τέσσερις (4) μήνεςκ. Ζαρκάδης
 4   Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- Δ.Ε. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» για δύο (2) μήνες κ. Ζαρκάδης
 5«Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση αρτοποιείου στο 1ο χλμ Εθν. Οδού Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας» κ. Ζαρκάδης
 6Έγκριση παραχώρησης στάσης ή στάθμευσης έμπροσθεν ιατρείου επί της οδού Ευγένιου Ευγενίδη (πρώην Ορεστιάδος)κ. Ζαρκάδης
 7Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών Δήμου Διδυμοτείχου.κ. Δήμαρχος
8Μερική Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με την «Ορισμό μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Ύδρευσης και Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.)»κ. Δήμαρχος 
 Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με τον «Ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  κ. Δήμαρχος 
 10  Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 10/2024 απόφασης του Δημοτικού   Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με τον «Ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»   κ. Δήμαρχος
 11Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2024 απόφασης του Δημοτικού   Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με την «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Διδυμοτείχου στο Δ.Σ. του «Συνδέσμου Ύδρευσης Ποιμενικού – Αμπελακίων» κ. Δήμαρχος
12  Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με τον ««Ορισμό  εκπροσώπων Δήμου Διδυμοτείχου (Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη  ανάπτυξη και κυκλική οικονομία) με διακριτικό τίτλο «Βιώσιμη Πόλη»  κ. Δήμαρχος
 13 Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με τον «Ορισμό Εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Ν. Έβρου »  κ. Δήμαρχος
 14 Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου (διότι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την Α53/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης), σχετικά με τον «Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, αγορά και εκποίηση»  κ. Τσιμπανλιώτης
15Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου, σχετικά με την «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών   για το έτος 2024 του Δήμου Διδυμοτείχου»κ. Τσιμπανλιώτης
  16Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την καταγραφή και γνωμοδότηση προς καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Διδυμοτείχου κ. Τσιμπανλιώτης 
17Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Εργασιών & Προμήθειας Ανταλλακτικών για τις ανάγκες επισκευών & συντηρήσεων των οχημάτων & και μηχανικών του Δήμου Διδυμοτείχου οικ. έτους 2024κ. Τσιμπανλιώτης
18Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση Ίππων Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2024κ. Τσιμπανλιώτης
19Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019κ. Θεοδοσίου
20Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου στον οικισμό Ρηγίου, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του παραρτήματος ΚΑΠΗ Ρηγίου.κ. Θεοδοσίου
21Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Διδυμοτείχουκ. Καραφεΐζης
22Λύση σύμβασης και επαναδημοπράτηση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Δόξαςκ. Τσιμπανλιώτης

Συντάκτης Νewsroom 20 Μαρτίου, 2024 13:45

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV