Αλεξανδρούπολη: Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 27 Μαρτίου, 2024 10:16

Αλεξανδρούπολη: Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δημότες του ότι εκδόθηκε η με τον αριθμό 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Εγκύκλιος Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ΕΚΒ ή πλησίον δασικών εκτάσεων εντός ΕΚΒ/455034» -2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό , για τα δομημένα ακίνητα που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:


  • σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ.1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης(α).

γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης(γ)

ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79.

Είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31/03/2024 .

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης , οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογή των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακίνητου τους σε περίπτωση συμβάντων πυρκαγιών.

Το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας , η Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογή των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, έως τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υποβάλλονται σε διπλούν σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Λεωφ. Δημοκρατίας 306, 1 ).

Επισημαίνονται ακόμη ότι:

  • Οι διατάξεις της προληπτικής πυροπροστασίας της εφαρμογής υποχρεωτικά από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2024.
  • Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται από τις 31/3/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/3/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή χαμηλής επικινδυνότητας.
  • Η υποβολή του Κανονισμού είναι υποχρεωτική
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό.

Συνημμένα:

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.docx


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 27 Μαρτίου, 2024 10:16

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV