6 προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 22 Σεπτεμβρίου, 2021 10:59
Swiss Approval

6 προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) άτομα (μουσικοί) για το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και το Παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Υποβολή αιτήσεων από 23-9-2021 έως 4-10-2021.

Swiss Approval

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 64132 Αλεξανδρούπολη.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση


Συντάκτης Νewsroom 22 Σεπτεμβρίου, 2021 10:59
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV