ΌΧΙ στην κατάργηση σχολικών μονάδων είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Νewsroom 24 Φεβρουαρίου, 2011 08:00

Όχι στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων λέει με τη σειρά του και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου. Σε Συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατέστησαν σαφές, ότι δεν επιθυμούν το κλείσιμο κανενός σχολείου σε Διδυμότειχο και Μεταξάδες. Ακόμη ζητούν την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, καθώς η υπάρχοντες σχολικές υποδομές κρίνονται ανεπαρκείς.


Διαβάστε το:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 4ο πρακτικό της 18-2-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου

Απόφαση αριθμ. 26/2011 ΘΕΜΑ

Συγχωνεύσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011- 2012

Στο Διδυμότειχο, σήμερα στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3/14-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Πατσουρίδη Παρασκευά και της γραμματέως κ. Δούλιογλου Βικτωρίας,  διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

O κ. Πρόεδρος αφού ανακοίνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , είπε στη συνέχεια τα ακόλουθα:

Αγαπητοί συνάδελφοι , μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας , εκπρόσωποι αρμοδίων φορέων, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων, όπως ίσως γνωρίζετε το Υπουργείο Παιδείας με το αριθμ. 11136/Δ4/27.01.2011 έγγραφο του, που απευθύνεται προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης της χώρας , δρομολογεί μεταβολές (συνενώσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2011 – 2012) στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις , οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες τους και δεδομένου ότι οι κτιριακές υποδομές , οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά  έξοδα των σχολείων  και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων, να συνεργαστούν μεταξύ άλλων και με τους ΟΤΑ.

Στον Καλλικράτειο Δήμο Διδυμοτείχου , τη στιγμή αυτή λειτουργούν:

i) Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Νηπιαγωγεία: 7 στο Διδ/χο , 1 στο Σοφικό , 1 στους Μεταξάδες.

β) Δημοτικά Σχολεία: 6 στο Διδ/χο (το ένα Μειονοτικό) , 1 Ειδικό Σχολείο στο

Διδ/χο , 1 3/θέσιο στο Ασπρονέρι , 1 3/θέσιο στη Δόξα , 1 5/θέσιο στους

Μεταξάδες και 1 Μειονοτικό Σχ. Στην Πολιά.

ii) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) Γυμνάσια: 2 στο Διδ/χο , 1 στους Μεταξάδες.

β) Λύκεια: 1 Γεν. Λύκειο στο Διδ/χο , 1 ΕΠΑΛ στο Διδ/χο , Λυκειακές τάξεις (Α΄-

Β΄) Μεταξάδων.

Όπως αναφέρεται και στο προαναφερθέν έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, είναι απαραίτητο , την περίοδο αυτή , να λάβουμε απόφαση επί του θέματος , ως Δημοτικό Συμβούλιο , η οποία θα ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη λήψη της απόφασής τους.

Μετά την τοποθέτηση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  δημοτικών συμβούλων, των αρμόδιων φορέων , εκπροσώπων εκπαιδευτικών, γονέων και Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων , το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την έκδοση ψηφίσματος με τις προτάσεις του Καλλικράτειου Δήμου Διδυμοτείχου , ως προς τις δρομολογούμενες συνενώσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 – 2012, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Είμαστε κατά των συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων στην περιοχή μας , εκτός αν οι τοπικές κοινωνίες , σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου μας , αποφασίσουν μετακίνηση των μαθητών.

Υποστηρίζουμε ότι επιβάλλεται η συνέχιση λειτουργίας των ελάχιστων σχολείων της περιοχής μας , ιδιαιτέρως του Γυμνασίου και των Λυκειακών τάξεων Μεταξάδων , καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Μεταξάδων ως πολυθέσιο (ακόμα και με μικρότερο αριθμό μαθητών) , συνεκτιμώντας φυσικά τα κριτήρια που θέτει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας:

* Οι κτιριακές υποδομές – εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα που     υφίσταται είναι άριστες. Επίσης , να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση της μη  επιθυμητής αναγκαστικής συγχώνευσης – κατάργησης σχολικών μονάδων και μεταφορά των μαθητών στην πόλη του Διδυμοτείχου , δε θα είναι εύρυθμη η λειτουργία των σχολικών μονάδων του Διδυμοτείχου , λόγω συνωστισμού και υπερσυγκέντρωσης μαθητών στις υφιστάμενες σχολικές μας μονάδες , οι οποίες ήδη ασφυκτιούν λόγω έλλειψης χώρων (αίθουσες – κλουβιά , χωρισμένες με γυψοσανίδες).

* Ο χρόνος μετακίνησης που απαιτείται υπερβαίνει τα ¾ της ώρας , κατά πολύ , για τους μαθητές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

* Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες την περίοδο του χειμώνα , καθώς και το οδικό     δίκτυο , κάνουν τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ασφάλεια των μαθητών.

* Δε συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι συνένωσης Σχολικών Μονάδων στην περιοχή     μας (άλλωστε το αποδεικνύουν αυτό τα ιδιαίτερα υψηλά  ποσοστά επιτυχιών σε    ΑΕΙ και ΤΕΙ των Λυκειακών τάξεων Μεταξάδων).  Οι μαθητές μας , αν γίνουν    συνενώσεις , θα χάνουν πολύτιμο χρόνο διαβάσματος (3 ωρών καθημερινά σε μετακινήσεις) και  αυτό θα αποτελεί κατάφορη αδικία εις βάρος τους , σε σχέση με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους τους πανελλαδικά.

* Επίσης , λόγοι εθνικοί (ελληνοβουλγαρική – ελληνοτουρκική μεθόριος)  επιβάλ-λουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Παράλληλα ζητάμε την ίδρυση των παρακάτω σχολικών μονάδων:

* Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου στο Νομό μας.

* Ίδρυση Αθλητικού Λυκείου στο Νομό μας.

* Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου , Εσπερινού Λυκείου , Εσπερινού ΕΠΑΛ και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Διδυμότειχο.

* Ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στο Διδυμότειχο.

Ακόμη , ζητάμε την άμεση έναρξη κατασκευής του Ειδικού Σχολείου Β. Έβρου στο Δήμο Διδυμοτείχου (Σοφικό) , για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και ολοκληρωμένη μελέτη.

Επιτακτική επίσης είναι η ανάγκη ίδρυσης δεύτερης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο Νομό μας και συγκεκριμένα στο Διδυμότειχο (το κέντρο της ευρύτερης περιοχής Σουφλίου – Διδ/χου – Ορεστιάδας , τόσο γεωγραφικά , όσο και σε αριθμό μαθητών και εκπ/ών).

Τονίζουμε ακόμη το γεγονός ότι η μεταφορά των μαθητών  ανήκει , πλέον , στις αρμοδιότητες των Δήμων. Επίσης , υπάρχει συνεχής υποχρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών , που ξεπερνάει το 40% σε σχέση με πέρσι. Σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι τα κονδύλια για την Παιδεία , στον προϋπολογισμό του 2011 , είναι της τάξης του 2,75% επί του ΑΕΠ (το χαμηλότερο των τελευταίων 50 ετών) , εκφράζουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας για το αν και κατά πόσο θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση προς τους Δήμους , ανάλογη με τις μεταβιβαζόμενες , από το Υπουργείο Παιδείας , αρμοδιότητες. Ξέχωρα από την επισήμανση αυτή , ζητάμε την αύξηση χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων του Β. Έβρου κατά 50% , για την περίοδο του χειμώνα , λόγω των αυξημένων ανελαστικών δαπανών θέρμανσης. »

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2011

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό.

Διδυμότειχο 21 – 2 – 2011

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου

 


Συντάκτης Νewsroom 24 Φεβρουαρίου, 2011 08:00

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV