Να αναγνωριστούν τα πτυχία Χειρουργικής Στόματος από Ρουμανία και Βουλγαρία ζητά η Ελένη Τσιαούση

Συντάκτης Νewsroom 23 Νοεμβρίου, 2010 11:20

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα την εναρμόνιση της ελληνικής έννομης τάξης με τις διατάξεις της Ε.Ε. για την αναγνώριση πτυχίων από Ρουμανία και Βουλγαρία  της ειδικότητας Χειρουργικής Στόματος.


Στην  ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Η  ελληνική έννομη τάξη δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί προς τις διατάξεις της 2005/36/ΕΚ, όπως  όφειλε  να  έχει  προβεί, σε ότι αφορά  την ενσωμάτωση της ειδικότητας χειρουργικής στόματος στους τίτλους ειδικότητας οδοντιατρικής, για τα άτομα που έχουν σπουδάσει και λάβει πτυχίο του συγκεκριμένου τομέα από πανεπιστήμια της Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Η  παρατεινόμενη  εκκρεμότητα   στην   εναρμόνιση   της   εθνικής   νομοθεσίας   προς   τις   διατάξεις   της προαναφερόμενης   οδηγίας   έχει   οδηγήσει τη   χώρα  μας  στο   Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο. Λόγω   της   προσχώρησης   των   προαναφερομένων   χωρών   στην   Ε.   Ένωση, εξεδόθη η Οδηγία 2006/100/ΕΚ «για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων,  λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και   της   Ρουμανίας»,  με   την   οποία   τροποποιήθηκε,   μεταξύ   άλλων,   η   οδηγία 2005/36/ΕΚ.  Σύμφωνα με   το άρθρο 2  της  οδηγίας  2006/100/ΕΚ,   τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της οδηγίας αυτής το αργότερο έως την ημερομηνία προσχώρησης των προαναφερομένων χωρών στην Ε. Ένωση. (…)

Ωστόσο,   παρά   το   πέρας    από   την   ημερομηνία   έναρξης   ισχύος   της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η ελληνική έννομη τάξη δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί προς τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας,  με αποτέλεσμα να έχει  ξεκινήσει ήδη η διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το πόρισμα  του   Συνήγορου   του   Πολίτη, όπου   θεωρεί   ότι   η   παρατεινόμενη παράλειψη   προσήκουσας   εφαρμογής   της   κοινοτικής   νομοθεσίας   εκ   μέρους   της Ελλάδας δεν συνάδει προς τις υποχρεώσεις της ως κράτους-μέλους της Ε. Ένωσης, ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψιν αφενός ότι έχει παρέλθει πλέον ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη  ισχύος  των διατάξεων  των προαναφερομένων οδηγιών, αφετέρου ότι η χώρα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ε. Δικαστήριο για την μη εναρμόνιση της νομοθεσίας της προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Είναι προφανές, ότι σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η χώρα θα υποστεί και νέα καταδίκη,   όπως   συνέβη   και   στην   περίπτωση   της   καταδίκης   της   για παράβαση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ».

Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τους αρμόδιους Υπουργούς: “Προτίθεστε να προχωρήσετε στην ενσωμάτωση της ειδικότητας της χειρουργικής στόματος στους τίτλους ειδικότητας οδοντιατρικής εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και   της   Ρουμανίας» τηρώντας ορθά τις υποχρεώσεις της ως κράτους-μέλους της Ε. Ένωσης, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο επαγγελματικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πτυχιούχοι  που έχουν σπουδάσει στις συγκεκριμένες χώρες”


Συντάκτης Νewsroom 23 Νοεμβρίου, 2010 11:20

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV