Ερωτήσεις Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Έβρου για τα Σχέδια Βελτίωσης 2011

Συντάκτης Νewsroom 10 Μαΐου, 2011 08:36

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2011 του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Έβρου, όπως απεστάλησαν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Βιογραφικό – Ιστορικό εκμετάλλευσης

-Ποια στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ;

Υπολογισμός εισοδήματος

-Σε αγρότες που εμπορεύονται τα δικά τους προϊόντα με τιμολόγια (π.χ. στη λαϊκή αγορά, σε καταστήματα), τα σχετικά εισοδήματα φαίνονται σαν “εμπορικά” στη δήλωση της εφορίας. Εφόσον προέρχονται από την αγροτική δραστηριότητα, μπορούν να προστεθούν στο “γεωργικό εισόδημα” ;

ΣΤΟΧΟΙ – Απόφ. 11308, παραρτ.1

-Εάν οι επενδύσεις που κάνει ένας παραγωγός δεν συμπληρώνουν το 75% των στόχων του παραρτήματος 1 σελ. 29901 Αρ. Φύλλο 1964 ποια τεκμηρίωση χρειάζεται για να είναι επιλέξιμος;

– Ο πίνακας στην θα συμπληρωθεί με άλλες επενδύσεις και τους σχετικούς στόχους ;

– Ποιες επενδύσεις επιτυγχάνουν τον στόχο 11 ;

– Η πρώτη αγορά τρακτέρ (π.χ. σε Νέο αγρότη) (και όχι αντικατάσταση παλαιού), αγορά παρελκόμενων (εδαφοκατεργασίας, σποράς κλπ.), εξοπλισμού και αποθήκης εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος και αν ναι σε ποια κατηγορία;

Επενδύσεις στην ζωϊκή/φυτική παραγωγή

– Ένα τρακτέρ, μια αποθήκη ή παρελκόμενα που αγοράζονται από εκμετάλλευση με ζωϊκή και φυτική παραγωγή θεωρείται επένδυση στον τομέα της ζωϊκή ή φυτικής παραγωγής ;

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ

-Η δυνατή συνολική βαθμολογία μετά από την τροποποίηση ξεπερνά τα 100 μόρια. -θα γίνει τροποποίηση του ανώτατου ποσού μορίων ;

-Το μέγεθος των χωραφιών στο Ε9 και στην δήλωση ΟΣΔΕ δεν συμφωνούν. Η στρεμματική έκταση για τον υπολογισμό της βαθμολογίας υπολογίζεται με βάση το Ε9 ή της δήλωση ΟΣΔΕ ;

-Όταν σε ένα σχέδιο γίνεται και επέκταση και εκσυγχρονισμός, ποιό από τα δύο βαθμολογείται ;

-Για να βαθμολογείται στην υφιστάμενη κατάσταση η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ποιό δικαιολογητικό πρέπει να προσκομιστεί ; Βεβαίωση συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό προϊόντος ;

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

– Τι είναι αυτό (χρειάζεται αναλυτική περιγραφή ανά κατηγορία βαθμολογίας);

– Με ποια κριτήρια αναφέρει ο προμηθευτής στο προτιμολόγιο την «νέα τεχνολογία» ;

– Ποια είναι νέα τεχνολογία στις καλλιεργητικές τεχνικές ;

Παρελκόμενα

– Πως υπολογίζεται η δυναμικότητα μιας εκμετάλλευσης ώστε να τεκμηριωθεί η αγορά παρελκομένων ;

– Ποιες είναι οι προδιαγραφές / ο τρόπος υπολογισμού για την αγορά ισοπεδωτή, πρέσας, θεριζοαλωνιστική και άλλων μεγάλων παρελκομένων ;

– Χρειάζεται αναλυτική περιγραφή επιλέξιμων παρελκόμενων «πολυμηχανημάτων» κατεργασίας εδάφους;

Απόσβεση τρακτέρ/εξοπλισμού

– Μπορεί να γίνει αντικατάσταση ελκυστήρα που δεν έχει συμπληρώσει 12ετία ή έχει αγοραστεί με την έγκριση «επενδύσεων σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 3ης περιόδου 2002»; Εάν ναι, με ποια τεκμηρίωση (πχ πώληση, κατεστραμμένο, χαλασμένο, δεν αρκεί για τις ανάγκες του παραγωγού);

– Μπορεί να γίνει αγορά και να υπολογιστεί μόνο το 70% της αξίας σύμφωνα με αποφ. 11308, αρθ.14,3 ; Πως γίνεται ο υπολογισμός απόσβεσης (ποιοι είναι οι συντελεστές του παρατήματος 10) ;

– Μπορεί να γίνει αγορά 2.τρακτέρ εφόσον η μελέτη υπολογισμού της ιπποδύναμης καλύπτει το σύνολο της ισχύος (π.χ. 2 τρακτέρ των 70 ίππων αντί ενός των 140) ;

– Στην βεβαίωση της ΥΕΒ πρέπει να αναφέρεται το ιστορικό της εκμετάλλευσης όσον αφορά την κατοχή τρακτέρ ;

ΑΠΟΘΗΚΗ

– Πως καθορίζεται το μέγεθος για την αποθήκη προϊόντων φυτικής παραγωγής για χρήση φυτικής καλλιέργειας; Προστίθενται στο μέγεθος για τα προϊόντα τα 100 μ² για μηχανήματα ;

– Πρέπει να γίνει θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων αποθήκης από την ΔΑΑ με συγκριτικό πίνακα ;

– Τι σημαίνει αποφ.11308, αρθ.16, 25 ; Οποιος χτίζει αποθήκη άνω των 100 μ2 τιμωρείται με στέρηση της επιδότησης ; Γιατί ; Αφορά μόνο αποθήκες χωρίς τεκμηρίωση μεγαλύτερου μεγέθους ; Δεν εφαρμόζεται εδώ η αρχή από αποφ.11308, αρθ 8, 5 ;

ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

-Για να μετρήσει η βαθμολογία για απλή μετεγκατάσταση σταβλικής μονάδας, πρέπει να υπάρχει άδεια λειτουργίας στην υφιστάμενη κατάσταση ;

-Η τεχνική έκθεση που απαιτείται για την θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από την ΔΑΑ, ταυτίζεται με την μελέτη σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που αναφέρεται στις γενικές δαπάνες ; Αν όχι, ποιες είναι οι προδιαγραφές για την μελέτη σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ;

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

– Ένας παραγωγός που έχει αποθήκη χωρίς εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχεδία, μπορεί να βάλει π.χ. ψυγείο ή μικρό διαλογητήριο ή μικρό συσκευαστήριο ή όλα μαζί για καθετοποίηση παραγωγής στα οπωροκηπευτικά;

– Μια κανονική μελέτη σκοπιμότητας συμπεριλαμβάνει πλήθος οικονομικών, κοινωνικών, ιστορικών κλπ. στοιχείων. Ποια στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνει η μελέτη σκοπιμότητας που πρέπει να προσκομιστεί για την έγκριση της επένδυσης καθετοποίησης εκτός του υπολογισμού της δυναμικότητας ;

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Ένας παραγωγός που διαθέτει τα προϊόντα του σε συνοικιακό κρεοπωλείο ή τα διαθέτει σε έμπορο με ανοιχτή τιμή αλλά υπάρχουν τιμολόγια και παραστατικά βαθμολογείται και αν ναι με ποιο κριτήριο.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Η κατασκευή περίφραξης σε ιδιόκτητο ακίνητο βαθμολογείται στην μοριοδότηση όπως αναφέρεται στο αρ.16 αποφ.11308 ;

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Μπορεί ένας παραγωγός να κάνει επένδυση 2 υδατοδεξαμενών ή 2 γεωτρήσεων σε δυο διαφορετικά αγροτεμάχια;

Σε υδατοδεξαμενές χωμάτινες με επικάλυψη πλαστικού πως υπολογίζεται το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης;

Η κατασκευή υδατοδεξαμενής άρδευσης (μικρότερης ή μεγαλύτερης των 500 μ3) σε ιδιόκτητο ακίνητο βαθμολογείται στην μοριοδότηση αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στα κτίρια του αρ.16 αποφ.11308;

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

– Πρέπει να υπάρχει προτιμολόγιο/προσφορά (αποφ.11308, παραρτ.11.6.) ή όχι (αρθ.13,5) ;

– Ποια μορφή πρέπει να έχει η μελέτη άρδευσης (ή άλλων υποχρεωτικών μελετών που αναφέρονται στις γενικές δαπάνες);

– Αν δεν υπάρξει πρότυπο μελέτης από το Υπουργείο, πρέπει να γίνει μελέτη ή όχι ;

– Τα λάστιχα Φ90 (πλαστικές σωλήνες και όχι γαλβανιζέ) υπόγειου δικτύου είναι επιλέξιμα από το πρόγραμμα;- Τα καρούλια με πολυμπέκ (μεσαίες και χαμηλές πιέσεις) είναι επιλέξιμα ;

– Η υδρονέφωση θεωρείται ότι κάνει οικονομία στο νερό και είναι επιλέξιμη ;

– Οι δασικές δενδρώδεις καλλιέργειες σε ποια κατηγορία ανήκουν; Οι Ακακίες που δηλώνονται ως δενδρώδεις και οι Μουριές ως μουραιώνες δεν υπάρχουν στη λίστα με τους δείκτες. Πρέπει κάπου να ενταχθούν αλλιώς δεν δικαιολογούνται τα ιδιόκτητα πολυετών καλλιεργειών και επίσης χάνει ο παραγωγός ΜΑΕ.

ΚΟΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

-Για να δικαιολογηθούν επενδύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν μεταξύ άλλων και καλλιέργειες που εμπίπτουν στην ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών,πως πρέπει να γίνουν οι υπολογισμοί δυναμικότητας (π.χ. για τρακτέρ, παρελκόμενα);

-Τα προϊόντα θερμοκηπίου συμπεριλαμβάνονται στην ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών ;

-Ο περιορισμός επενδύσεων για την ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών αφορά και την μεταποίηση αυτών των προϊόντων ;

-Μια επένδυση σε θερμοκήπιο που υπερβαίνει τα 50.000 € μπορεί να γίνει μόνο από Νέο Αγρότη ή κάτοικο νησιού κάτω των 3100 κατοίκων (λόγω του περιορισμού της ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών) ;

-Μια επένδυση σε ψυγείο λαχανοκηπευτικών που υπερβαίνει τα 50.000 € μπορεί να γίνει μόνο από Νέο Αγρότη ή κάτοικο νησιού κάτω των 3100 κατοίκων (λόγω του περιορισμού της ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών) ;

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

-Τί είναι ατομική επιχείρηση μη φυσικού προσώπου ; πρέπει ή είναι προαιρετικό να είναι ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό φορέα εκτός ΟΓΑ ; δηλώνει εμπορικές επιχειρήσεις στην εφορία ;

-Αγρότης που έχει θεριζοαλωνιστική μηχανή και κρατάει βιβλία θεωρείται ατομική επιχείρηση;

-Γιατί εισήχθη στο σύστημα – για να μπορούν να γίνουν επενδύσεις >50.000 € σε προϊόντα της ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών ή για να μπορούν να κάνουν αιτήσεις και αγρότες ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ ;

-Σύμφωνα με πληροφορίες ειδικών υπάρχει μόνο μια τέτοια περίπτωση (δηλαδή νομικό πρόσωπο ενός ατόμου) – η μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Πρέπει να υπάρχει καταστατικό τέτοιας επιχείρησης για να κάνει ένας παραγωγός αίτηση σαν γεωργική εκμετάλλευση ατομικής επιχείρησης ;

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ:

-Ποιες δραστηριότητες καθετοποίησης επιδοτούνται για την μεταποίηση μανιταριών ;

-Η απλή ψύξη/συντήρηση λαχανοκηπευτικών θεωρείται καθετοποίηση (σύμφωνα με τον ορισμό από αποφ.11308, παραρτ.2, 8 όχι, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδηλ.ενδιαφέροντος ναι)

Πιστοποίηση

-Η πιστοποίηση προϊόντων που δεν είναι βιολογικά ή agro επιδοτείται (π.χ. HACCP) ;

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ

-Αν το ακίνητο στο οποίο θα γίνει μια επένδυση, ανήκει στον σύζυγο, θεωρείται «ιδιόκτητο» στην βαθμολογία (και μοριοδοτείται) ;

-Αν το ακίνητο στο οποίο θα γίνει μια επένδυση, ανήκει στον συγγενή 2.βαθμού (και γίνεται υπεύθυνη δήλωση), θεωρείται «ιδιόκτητο» στην βαθμολογία (και μοριοδοτείται) ;

ΠΟΠ

-Αιγοπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριών ΠΟΠ, βαθμολογείται σαν προϊόν ΠΟΠ ;

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

– Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τις αμοιβές των γεωπόνων (σύμφωνα με ΚΥΑ αρθ.15,3);

ΑΠΕ

– Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνει η βαθμολογία μη/διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών ; Πως είμαστε σίγουροι ότι η ΔΕΗ θα δεχτεί να είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο της και σε ποια τιμή θα πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια οι παραγωγοί; Μέχρι την υποβολή των αιτήσεων δεν θα υπάρξει έγκριση από τη ΔΕΗ ως προς τη σύνδεση.

 

09.05.2011

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΕΒΡΟΥ

e-mail: [email protected]

 

Ο προέδρος – Σταύρος Βαβίας

Ο Γεν. Γραμματέας – Θεόδωρος Μανουσίδης


Συντάκτης Νewsroom 10 Μαΐου, 2011 08:36

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV