Αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης Άνθειας – εντός 45 ημερών η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων

Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 13, 2011 08:38

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Δασών Νομού Έβρου, κοινοποιείται το παρακάτω έγγραφο, που αφορά στην ανάρτηση και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων του δασικού χάρτη συμβατικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Νομού Έβρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που έγινε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξανδρούπολη 11-07-2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ. : 12713Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 12

Ταχ.Κώδικας : 68 100

Πληροφορίες : Καραμανίδης Αθ.

Τηλέφωνο : 2551031967

Τηλεομοιοτυπία : 2551038450

Ηλ. ταχυδρομείο : [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26, Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) «Χρηματοδότηση ΠεριβαλλοντικώνΠαρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.275Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3208/2003 (Φ.Ε.Κ. 303Α΄) «Προστασία των δασικώνοικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικώνεν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3818/2010 (Φ.Ε.Κ. 17Α΄), «Προστασία Δασών και Δασικών εκτάσεων του Ν.Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

5. Την 199284/707/14-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 2159 Β΄/31-12-2010) απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με την οποίακαθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010.

6. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη συμβατικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, ΔημοτικήςΕνότητας Τραϊανούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, που καταρτίστηκε και θεωρήθηκε με το 11017/14-6-2011 έγγραφό μας, σε εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010.

7. Την 115451/24/19-1-2011 (Φ.Ε.Κ. 24 Β΄/20-1-2011) κοινή απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών, «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκησηαντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχομένουαναρτημένου δασικού χάρτη.»

8. Το 17785/411/15-3-2011 έγγραφο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

9. Το 115488/405/1-7-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.

10. Το 115491/421/7-7-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.Α.

Αναρτούμε σήμερα 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα το δασικό χάρτη συμβατικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικής έκτασης 25.609,41 στρεμμάτων. Τα όριο κάλυψης του δασικού χάρτη δύνανται να εκτείνονταικαι σε περιοχές πέραν των διοικητικών ορίων της περιοχής Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, ΔημοτικήςΕνότητας Τραϊανούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας περιοχές/τμήματα όμορωνδιοικητικών διαιρέσεων του ίδιου Δήμου και1 από 3ΑΔΑ: 4ΑΣΨΟΡ1Υ-ΑΕΕΒ. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του, όπως ορίζεται στις διατάξειςτου άρθρου 14 Ν. 3889/10 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικήςανακοίνωσης στον τύπο. Για την ακριβή, καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, θαακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δημοσιοποίησή της.Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία επ εκτείνεται κατά 20ημέρες.Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου έχεικαθοριστεί με την ανωτέρω (7) Κ.Υ.Α. και κατά περίπτωση υπολογίζεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης, μεευθύνη του υποβάλλοντος την αντίρρηση.

Στην περίπτωση που η αντίρρηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή τοειδικό τέλος κατατίθεται στο λογαριασμό 26671-8 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ στηνπερίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αντίρρησης το τέλος καταβάλλεται σε λογαριασμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της. Ανεξάρτητα από τοντρόπο καταβολής του ειδικού τέλους, αυτό αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο στον ειδικό κωδικό με την ονομασία«Ταμείο Δασικών Χαρτών» του Ειδικού Φορέα Δασών.Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στιςεκτάσεις που περιλαμβάνονται στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.Αντιρρήσεις, ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικάόρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής εμβέλειας και άλλα νομικάπρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τουφυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου:α. οι συντεταγμένες, στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ87), των κορυφών τουπολυγώνου που περικλείει την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, σύμφωνα με τον εν λόγω δασικό χάρτη και το εμβαδόν αυτής,β. τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου, καιγ. τα στοιχεία που πιστοποιούν την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη και απορρίπτεταικατά την εξέτασή της από την επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων.Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τουχαρακτήρα των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων και όχι θέματα ιδιοκτησίας τους.

Ο δασικός χάρτης με τη βάση δεδομένων που τον συνοδεύει είναι αναρτημένος στα γραφεία της υπηρεσίας μας, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του τοπικού κοινοτικού καταστήματος Άνθειας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιμο στους ίδιους χώρους.

Επίσης όλα τα προαναφερθέντα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Κτηματολόγιο Α.Ε. Για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στιςδιατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3889/2010 και στην ανωτέρω (5) απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., όπου προβλέπεταιη ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων, καθώς και όσα αναφέρονται στο ανωτέρω (9) έγγραφο της ΔιεύθυνσηςΔασικών Χαρτών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. όπου προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων και σεέντυπη μορφή. Υπηρεσία και χώρος υποβολής των αντιρρήσεων ορίζεται η Διεύθυνση Δασών Νομού Έβρου (γραφείατου 4ου ορόφου) στη διεύθυνση Κανάρη 12 – Αλεξανδρούπολη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:

  • Στο 25510-31967 της Δ/νσης Δασών Έβρου
  • Στο 210-6505600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Όταν οι αντιρρήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο Α.Ε., τα αντίγραφατων στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούννα υποβάλλονται και αυτά σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη2 από 3ΑΔΑ: 4ΑΣΨΟΡ1Υ-ΑΕΕεπιστολή σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (πχ cd κλπ), στην Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου.Για θέματα που αφορούν στην υποβολή αντιρρήσεων μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.μπορείτε να απευθύνεστε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]Δεν συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης (ως μη εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικήςνομοθεσίας) για τις εκτάσεις που στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη:

α. εμφανίζονται ως δάση και δασικές, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατηαεροφωτογράφηση, αλλά αποτελούν περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών ή ορίωνεγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων.

β. εμφανίζονται ως δάση και δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά έχουνπεριληφθεί σε εποικιστικές εκτάσεις και αποτελούν κλήρους, εκτός αν ο χαρακτηρισμός (δάσος ή δασικήέκταση) αφορά στη σημερινή μορφή.Στις παραπάνω περιπτώσεις, προσκομίζονται και υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο απαραίτητασυμπληρωματικά στοιχεία, όπως βεβαίωση του αρμοδίου πολεοδομικού γραφείου, βεβαίωση της υπηρεσίαςεποικισμού κ.λ.π.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εφαρμογή του άρθρου 14 Ν. 998/1979 και οι υποθέσεις πουεκκρεμούν στις επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, διαβιβάζονται στην παραπάνω υπηρεσίασυγκέντρωσης των αντιρρήσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουνσυμπληρωματικά στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν στις συντεταγμένες του ακινήτου ή του τμήματοςπου αφορά η εκκρεμούσα υπόθεση κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 και θα αποτελέσει τοαντικείμενο της σχετικής αντίρρησης κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δ.Χ., καθώς και ναγνωστοποιήσουν την επιθυμία τους να εκπροσωπηθούν ή μη από τεχνικό σύμβουλο.

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, εφόσον δεν έχουν αρχικά υποβληθεί με τη σχετική αίτηση για το χαρακτηρισμό του ακινήτου, άλλως η υπόθεσή τους δενθα εξεταστεί από την ΕΠ.Ε.Α.

Η ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, γίνεται καθημερινά από 8.30 π.μ. έως14.00 μ.μ. στον 4ο όροφο των γραφείων της Διεύθυνσης Δασών Νομού Έβρου, Κανάρη 12, Αλεξανδρούπολη και στο τηλέφωνο 25510-31967.

Η παρούσα αναρτάται σε ειδικό χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης και της Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της εταιρίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ενώπερίληψή της δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα τοπικής κυκλοφορίας και δύο εφημερίδες πανελλήνιαςκυκλοφορίας και αποστέλλεται προς ανακοίνωση στην ΕΡΤ και σε ένα τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο Διευθυντής Δασών Ν. Έβρου

κ.α.α. Κοσμίδης Αναστάσιος

ΠΕ Γεωτεχνικός (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό


Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 13, 2011 08:38
KAZA NALBA

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV