Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom Ιανουάριος 12, 2018 15:57

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 16.01.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από radioevros.gr


Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.         Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2017.Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης
2.         Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
3.         Διόρθωση της παραγράφου β του άρθρου 7 των αποφάσεων 360/2017 & 362/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
4.         Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων Δήμου Ορεστιάδας ετών 2018 & 2019. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
5.         Έγκριση επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Μικρής Δοξιπάρας για το έτος 2018.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6.         Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα και σε δίκτυα καθώς και έγκριση πραγματοποίησης αυτών των συνδρομών.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
7.         Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
8.         Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006).Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
9.         Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή Εκτίμησης Ζώων.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης
10.     Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
11.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. 385/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης που αφορά την υπ’ αριθμ. 194/24/31-3-2014 αγωγή της Κουλού Χρυσοβαλάντους κατά του Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
12.     Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3821/01.11.2017, κωδικό ΑΜΘ41 και Α/Α ΟΠΣ 2332, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
13.     Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 334/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
14.     Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας» (ΣΑΤΑ).Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
15.     Έγκριση του πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
16.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
17.     Έγκριση παραιτήσεων από μισθώσεις αγροτεμαχίων.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
18.     Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης


Συντάκτης Νewsroom Ιανουάριος 12, 2018 15:57
RadioEvrosAPPS

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV

upart300

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter