Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε χωριά του Διδυμοτείχου

Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 14, 2016 11:33

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε χωριά του Διδυμοτείχου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν επεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών και φθορών επικίνδυνων σηµείων του οδοστρώµατος, σε τµήµα του επαρχιακού οδικού δικτύου του Βορείου Έβρου, µεταξύ των οικισµών Μεταξάδων και Παλιουρίου.

Ο Διευθυντής της Αστυνομίας έχοντας υπόψιν:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,52 παρ.2 ,103,104,105 και 109 του Ν.2696/99 (ΦΕΚ Α-57) “Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν οι νεότερες διατάξεις του Ν.3542/07 (ΦΕΚ-Α-50)

2.Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3481/2006)ΦΕΚ Α-162)”Τροποποιήσεις στην νομοθεσία για τον Εθνικό Κτηματολόγιο,την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις”.

3.Το υπ΄αριθμόν Η-3281 από 8-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με θέμα “Έναρξη των εργασιών με αποκλεισμό της κυκλοφορίας από Χ.Θ 0+600 εώς ΧΘ 0+800 μεταξύ οικισμών Μεταξάδων και Παλιουρίου του Επαρχιακού οδικού δικτύου Νο7 “Διδυμότειχο-Κυανή-Μεταξάδες-Πολιά(βόρεια είσοδος)” για την ασφαλή κατασκευή έργου: Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου νοτιώς του ποταμού Ερυθροπόταμου”.

4.Τις εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος που θα εκτελεστούν,με στόχο τη βελτίωση υης οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας και την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και

6. Αποσκοπούντες στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ορεστιάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

1. Εγκρίνουµε τις παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, που αφορούν επεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών και φθορών επικίνδυνων σηµείων του οδοστρώµατος, σε τµήµα του επαρχιακού οδικού δικτύου του Βορείου Έβρου, µεταξύ των οικισµών Μεταξάδων και Παλιουρίου, από Χ.Θ. 0+600 έως και Χ.Θ. 0+800 (µε Χ.Θ. 0+000 στους Μεταξάδες, στη διασταύρωση προς Πολιά).
2. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε σήµανση όπου θα είναι σαφής ο ορισµός της ζώνης έργων και θα διασφαλίζεται η οµαλή ροή των διερχόµενων οχηµάτων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων.
3. Οι εργασίες στο παραπάνω τµήµα του Επαρχιακού ∆ικτύου θα πραγµατοποιούνται µε πλήρη αποκλεισµό της κυκλοφορίας, µε την τοποθέτηση των απαιτούµενων πληροφοριακών πινακίδων στην αρχή και στο τέλος του προς αποκατάσταση τµήµατος. Α∆Α
4. Η εκτροπή της κυκλοφορίας για τα οχήµατα µε κατεύθυνση από Κυανή, Γιατράδεςς, Παλιούρι προς Μεταξάδες, θα γίνεται ως ακολούθως:
Α) Τα Ι.Χ.Ε. αυτ/τα θα οδηγούνται στο κέντρο του οικισµού Μεταξάδων, µέσω παρακαµπτηρίου οδού. Η είσοδος φορτηγών και λεωφορείων στην παρακαµπτήρια οδό δεν θα επιτρέπεται, µε την τοποθέτηση ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-13.
Β) Τα φορτηγά και τα λεωφορεία των οποίων το µέγεθος δεν επιτρέπει την διέλευση αυτών από την παρακαµπτήρια οδό, θα κατευθύνονται στον οικισµό των Μεταξάδων από την Επαρχιακή Οδό Βρυσικά – Ευγενικό – Λάδη – Μεταξάδες.
5. Η ανωτέρω εκτροπή κυκλοφορίας θα ισχύει και για την αντίθετη κατεύθυνση των οχηµάτων, από Μεταξάδες προς Βρυσικά.

Άρθρο 2ο

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν από 12-4-2016, µέχρι την ολοκλήρωση και αποπεράτωση των ως άνω εργασιών (κατ’ εκτίµηση 20-5-2016).
2. Η εκτέλεση και εφαρµογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στo Αστυνοµικό Τµήµα ∆ιδυµοτείχου, το οποίο οφείλει να πραγµατοποιήσει επιτόπια αυτοψία και εφαρµόζεται από την τοποθέτηση των προβλεπόµενων πινακίδων, µε µέριµνα του αναδόχου, ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήµανσης.
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5 52, 103 και 104 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 3542/2007 και Ν.3904/2010.

 

Ο
∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
Πασχάλης Κ. ΣΥΡΙΤΟΥ∆ΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής


Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 14, 2016 11:33

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter