Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμότειχου

Συντάκτης Νewsroom Μάρτιος 18, 2019 12:31

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμότειχου

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμότειχου – Λίγες ακόμη ημέρες προθεσμία έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση αιτήσεων

Προκήρυξη για την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο από Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 έως και Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

Εκπαίδευση στην Σχολή – Αποζημίωση διδασκόντων – Λύση σύμβασης εργασίας

– Η εκπαίδευση στην Σχολή διεξάγεται κατά κύριο λόγο τις πρωινές ώρες και από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 06:00-23:00. Είναι ενδεχόμενο όμως να χρειαστεί να απασχοληθούν και εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ωρών, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή, είτε αργίες, για αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών της Σχολής, σε συγκεκριμένες ώρες για τις οποίες θα ενημερώνονται οι διδάσκοντες το ταχύτερο δυνατό.

– Για την έκτακτη απασχόλησή τους στη Σχολή τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω, θα αποζημιωθούν με την προβλεπόμενη ωριαία αποζημίωση.

– Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης εργασίας, που υπογράφεται μεταξύ αυτής και του διορισθέντος διδάσκοντος, όταν αυτός δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει την παραπάνω υποχρέωση.

– Για τους αιτούντες συνταξιούχους ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Υποβολή και Έλεγχος Δικαιολογητικών

– Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:00’ ώρα της Τετάρτης 20ης Μαρτίου 2019, προσωπικά από ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση.

Μετά την 14:00’ ώρα της Τετάρτης 20ης Μαρτίου 2019 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

β. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δικαιολογητικά, που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη.

γ. Η Σχολή Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου) διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψηφίους/-ες όταν απαιτούνται διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου /Γραφείο Σπουδών και Δημ. Σχέσεων στα τηλέφωνα 2553026681-82-83-84 (εσωτερικό 9460)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη


Συντάκτης Νewsroom Μάρτιος 18, 2019 12:31
KAZA NALBA

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV