Προσλήψεις 33 ατόμων σε Σαμοθράκη και Μαρώνεια από την ΠΑΜΘ

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιούνιος 27, 2018 12:22

Προσλήψεις 33 ατόμων σε Σαμοθράκη και Μαρώνεια από την ΠΑΜΘ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ειδικότερα με την αίτηση του πρέπει να υποβάλει :
1.Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται , εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου ,ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου καθώς και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων.(έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΜΚΑ ,έγγραφο που αναγράφεται το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας) καθώς και έγγραφο από το ΙΚΑ όπου θα φαίνεται ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ )
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό γέννησης.
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, από τον Δήμο .
4.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) . Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος, γρ. 7 απευθύνοντάς την στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551357198 κ. Μητρουλάκη Δήμητρα ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 40) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Αλεξ/πολης, Σαμοθράκης, Σαπών-Μαρώνειας (στην Ξυλαγανή και στις Σάπες) δηλ. από 02-07-2018 έως και 06-07-2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιούνιος 27, 2018 12:22

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV