Προσλήψεις 11 ατόμων στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 6, 2019 15:22

Προσλήψεις 11 ατόμων στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η προκήρυξη αφορά τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Οικονομολόγων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Υδραυλικών

ΥΕ Εργατών/τριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διον. Σολωμού 24 -68132 απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, Γραφείο Γραμματείας υπόψη κ. Ευαγγελίας Σουλακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25510 29823).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.


Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 6, 2019 15:22

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV