Ορεστιάδα: Θέσεις εργασίας για το ΚΚΠΑΑΔΟ

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιανουάριος 4, 2018 14:22

Ορεστιάδα: Θέσεις εργασίας για το ΚΚΠΑΑΔΟ

Προσλήψεις 6 ατόμων ανακοίνωσε το ΝΠ∆∆-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας

1) Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και ωριαία αποζηµίωση για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2017-2018
Το ΝΠ∆∆-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαία αποζηµίωση, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2018, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018:

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 Άτομα
Χρόνος εργασίας: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2018

Τυπικά προσόντα: Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ηλικία από 23 έως 65 ετών.
• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου δεν υπάρχει υποψήφιος με την αντίστοιχη ειδικότητα.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – έντυπο µε κριτήρια επιλογής
2. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου από την Ελλάδα.
3. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα της ΓΓΑ, ή επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα (∆ηµοτικές ενότητες Δήμου Ορεστιάδας),σύµφωνα µε το ωράριο που θα µου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
9. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος
10.Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής
οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Κριτήρια επιλογής
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός ανέργων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., η Επιχείρηση δύναται να προ σλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3. της ανωτέρω Υ.Α. «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Φ.Ε.Κ. 1774/τ.Β’/17-06-2016).
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά προσόντα:
Βασικό πτυχίο: βαθµός πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 µονάδες –διδακτορικό : 1 µονάδα) επισηµαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δυο κατηγορίες µεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθµολόγησή τους.
Εµπειρία: ( Το ανώτατο όριο εµπειρίας θα είναι 60 µήνες. Για κάθε µήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ µε µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες ενώ για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης µε µηνιαίο σύνολο ωρών µικρότερο των 120 οι µονάδες θα υπολογίζονται αρ.µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες /120).
Πολυτεκνία (βαθµολογείται µε 2 µονάδες)
Ανήλικα τέκνα (0,3 µονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο) Μονογονεική οικογένεια: (0,5 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του).
Λοιπά απαιτούµενα προσόντα
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα
∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση.

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο.
Για το ποσοστό 20% των θέσεων (µία θέση) δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.

Επιλογή-Ανάρτηση πινάκων– Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που θα συσταθεί µε απόφαση Προέδρου του ΝΠ∆∆-ΚΚΠΑΑ∆Ο. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ – Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο.. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (10) ηµερών στα γραφεία του ΝΠ∆∆-Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο. , Εθνοµαρτύρων 98 Ορεστιάδα 68200, από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης των αποτελεσµάτων.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς στα Γραφεία του ΚΚΠΑΑΔΟ-Εθνομαρτύρων 98 Ορεστιάδα 68200 (τηλ. Επικοιν.2552026730-2552028642)
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2)Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», που εδρεύει στην Ορεστιάδα Ν. Έβρου και συγκεκριμένα:

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Αριθμός ατόμων: 1
Διάρκεια σύμβασης: Οκτώ (8)μήνες

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τον κωδικό θέσης 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των
μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Έβρου.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (βλ. προσόντα).
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Εθνομαρτύρων 98 Ορεστιάδα Τ.Κ. 68200, υπόψιν κας Λουλούδη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2552028642).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ορεστιάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Ανακοίνωση ΣΟΧ

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιανουάριος 4, 2018 14:22

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

upart300

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter