Όλες οι προκηρύξεις για τις 1.000 προσλήψεις ΟΒΑ σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 15, 2017 12:47

Όλες οι προκηρύξεις για τις 1.000 προσλήψεις ΟΒΑ σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία

Εκδόθηκαν τέσσερις προκηρύξεις για τις 1.000 προσλήψεις οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αιτήσεις ξεκινούν άμεσα και η προθεσμία λήγει στις 27 Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που προβλέπει η προκήρυξη θα μπορούν να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως την 27 Μαρτίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον απολύονται οριστικά από 27 Απριλίου 2017 έως 27 Ιουνίου 2017.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

1.    Οι οπλίτες ή οι έφεδροι να έχουν μία από τις προβλεπόμενες απο την προκήρυξη ειδικότητες .
2.    Για τους εφέδρους να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
3.    Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1 -1-1990 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.
4.    Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
5.    Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
6.    Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).
7.    Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.
8.    Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
9.    Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
10.    Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
11.    Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.
12.    Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
13.    Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.

δείτε εδώ την προκήρυξη

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Για το έτος 2017 εγκρίθηκε η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό, για βραχεία περίοδο ένα (1) έως τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Δ», έως την 27 Μαρτίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον απολύονται οριστικώς από 27 Απριλίου έως 27 Ιουνίου 2017.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

3.    Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών στο ΓΕΝ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο, ειδικά για τους υπηρετούντες, να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

β. Υποβάλλουν με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106551096) στο ΓΕΝ/Β4 τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Δ», με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά, έως την 27 Μαρτίου 2017.

Προϋποθέσεις

1.    Οι οπλίτες ή οι έφεδροι να έχουν μία από τις παρακάτω δέκα επτά (17) ειδικότητες: Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΙ-ΟΙΚ), Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων (ΟΔΗΓ), Εσχαρέας (ΕΣΧ), Μουσικός (ΜΟΥΣ), Διαχειριστής (ΔΙΑΧ), Αρμενιστής (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ), Τεχνικός όπλων (Τ/ΟΠΛ), Ηλεκτρολόγος (ΗΛ), Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων (Τ/ΜΗΧ), Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Τ/ΗΝ), Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων (ΗΝ/ΗΥ), Τεχνικός Συνεργείων (Τ/ΣΥΝ), Τεχνίτης Δομικών έργων (Τ/ΔΟΜ), Ιατρός (ΥΙ), Οδοντίατρος (ΥΟΔ), Βοηθός Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ).

2.    Για τους οπλίτες, εφόσον απολύονται οριστικώς από 27 Απριλίου έως 27 Ιουνίου 2017.

3.    Για τους εφέδρους να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρέωσεων, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

4.    Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1 -1-1990 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

5.    Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

6.    Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

7.    Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).

8.    Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.

9.    Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

10.    Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

11.    Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

12.    Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

13.    Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

14.    Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).

δείτε εδώ την προκήρυξη

Γενικό Επιτελείο Στρατού

Εγκρίθηκε για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη τριακοσίων (300) οπλιτών και εφέδρων στον Στρατό Ξηράς. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι (Πεζικού-Τεθωρακισμένων-Πυροβολικού-Μηχανικού και Διαβιβάσεων), που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπει η προκήρυξη και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 27 Μαρ 17 για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικώς, από 27 Απρ 17 έως 27 Ιουν 17.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΣ/ΔΣΛ(Β5), αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

β. Υποβάλλουν με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106552163) ή «ΠΥΡΣΕΙΑ» στο ΓΕΣ/ΔΣΛ(Β5) τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε», με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά, την 29 Μαρ 17.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» ή υποβάλουν εκπροθέσμως τα δι-καιολογητικά, και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ΔΣΛ(Β5), αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη στην οποία θα αναφέρεται η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης του αριθμού των ανακατατασσομένων ή επανακατατασσομένων σε κάθε ειδικότητα, οι κενές θέσεις θα προστίθενται σε άλλη ειδικότητα του συγκεκριμένου Όπλου, κατά την απόλυτη σειρά προτεραιότητας

δείτε εδώ την προκήρυξη

Ειδικές Δυνάμεις

Εγκρίθηκε για το έτος 2017, η ανακατάταξη ή επανακατάταξη τριακοσίων (300) οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που προβλέπει η προκήρυξη, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξή ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά  έως την 27 Μαρ 17 σύμφωνα με τα παρακάτω:

α.  Οι οπλίτες, στις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικώς, από 27 Απρ 17 έως 27 Ιουν 17.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα  ή υποβάλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά, και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ΔΣΛ(Β5), αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη στην οποία θα αναφέρεται η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων. δείτε εδώ την προκήρυξη Υπηρεσιακή Κατάσταση

Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης: α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη. β Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ή εθελοντών οπλιτών. γ. Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές, που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται και υπηρετούν στις ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ Α’ 166), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:

α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ειδικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.

β. Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα (10) ημέρες για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης, εφόσον η ανακατάταξη ή η επανακατάταξη έγινε πριν από την 1η Ιουλίου και η απόλυση γίνεται μετά την 30η Ιουνίου. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών.

γ. Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

δ. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:

α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των είκοσι (20) ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της προβλεπόμενης. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Απόλυση

Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, στις εξής περιπτώσεις:

α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής.

β. Με βάση απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κριθούν Ι/3,Ι/4 ή Ι/5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας

Πήγη: dikaiologitika.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 15, 2017 12:47

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

10487149_10203873630430534_1848106393_n

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter