Μείωση στο 6,66% των εργοδοτικών εισφορών για νέους

Συντάκτης Νewsroom 4 Ιουνίου, 2019 11:38

Μείωση στο 6,66% των εργοδοτικών εισφορών για νέους

Μείωση των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης σε 6,66% (από 13,33%) που ήταν μέχρι το τέλος του 2018, ορίζει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Το μέτρο ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2019 και αφορά όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας και του ύψους των αποδοχών τους.

Το ποσό που προκύπτει από την καταβολή των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, που υπολογίζεται σε 43,29 ευρώ/εργαζόμενο και αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής αύξησης της μισθολογικής και μη μισθολογικής δαπάνης, από την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των 510,95 ευρώ και την αναπροσαρμογή του στα 650 ευρώ.

Πότε ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει επιστροφή εισφορών

Αν ο εργοδότης καταβάλλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που ήδη απασχολεί και πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς, από 1.1.2019 στην περίπτωση που η πρόσληψη έχει προηγηθεί της έναρξης του προγράμματος.

Για να γίνει αυτή η διαδικασία της επιστροφής εισφορών ή του συμψηφισμού τους, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς και έχουν υποβάλει ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου του 2019, αλλά χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης κατά 6,66%, να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών του ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ (ΔΜΣΑ).

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών προσδιορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού και μέχρι τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01/01/ 2019 και εφεξής.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

2. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

3. Εις βάρος των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να μην έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Ποιες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αποκλείονται από το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών οι εργοδότες των επιχειρήσεων που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 το Ν.4488/2017. Συγκεκριμένα:

1. Αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, οι επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Προσοχή. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω επιδότηση εργοδοτικών εισφορών αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους).


Συντάκτης Νewsroom 4 Ιουνίου, 2019 11:38

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV