Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 1 Αυγούστου, 2022 11:42

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Επανέρχεται σε συνεδρίαση αύριο Τρίτη 2 Αυγούστου στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ίδια με αυτής της 25ης Ιουλίου που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας και επιπλέον θέμα την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος:

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Δημόσια
Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184
του Ν.4635/2019 και το άρθρο 217 του N. 3463/06 στις 02.08.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση στα παρακάτω θέματα

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:«
  Τέσσερις ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 302,4 MW με τα συνοδά έργα τους και
  διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150kV σε νέο ΚΥΤ.»
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος
  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 2. Έγκριση 5 ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης
  Πολεοδομίας Αρχοντής Αρχοντίδης
 3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2022.
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
 4. Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας σε υπό δημιουργία
  Θεματικό Δίκτυο μεταξύ Δήμων Ελλάδας και Ισραήλ με θέμα Πολιτισμός και
  Υγεία (Culture & Health) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ορεστιάδας κου
  Βασιλείου Μαυρίδη για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας Συνεργασίας για
  την ίδρυση Δικτύου.
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 5. Ορισμός συντονιστικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου
  Ορεστιάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
  Υγείας.
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 6. Ορισμός Εκπροσώπου και συντονιστή για την υποβολή πρότασης ένταξης του
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης


Συντάκτης Νewsroom 1 Αυγούστου, 2022 11:42

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV