Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 21 Αυγούστου, 2023 07:08

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,
καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις
21.08.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο. 
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ορεστιάδας έτους 2024.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

2. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2024 στον Δήμο Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

3. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης.

4. Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για το έτος 2024.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

5. Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας και απόδοσής τους στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

6. Έγκριση μεταβολής ποσών από το έτος 2024 στο έτος 2023 της υπ’ αριθμ. 22873/02.12.2021 σύμβασης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

7. Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

8. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου στην επιχείρηση Nevio Pellegrini.
Εισηγητής: Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ελαίας στα πλαίσια του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας Δήμου Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας.

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Οινόης στα πλαίσια του έργου: “Έργα συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη Ορεστιάδας”.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας.


Συντάκτης Νewsroom 21 Αυγούστου, 2023 07:08

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV