Δέκα θέσεις εργασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 5 Μαρτίου, 2018 09:47

Δέκα θέσεις εργασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

Από σήμερα οι αιτήσεις για δέκα θέσεις εργασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου.

Ξεκινάνε από σήμερα οι αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την σύναψη Σύμβασης Έργου με επτά (7) άτομα κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και τρία (3) άτομα κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, για την Οργανική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης για την σύναψη Σύμβασης Έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, έναντι μηνιαίας αμοιβής 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπλήρωση τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες.
6. Να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού:
Α. Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων- Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκηση Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων- Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών- Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
Β. Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα:
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Για την διαπίστωση της γνώσης Η/Υ οι υποψήφιοι πέρα των σχετικών τίτλων που θα καταθέσουν, θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, σε ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί.
– Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
– Εμπειρία δυο (2) ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή στην τήρηση Λογιστικών
Βιβλίων Γ΄ κατηγορίας σε επιχειρήσεις. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής

Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας:
Α. Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ ή το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β. Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα:
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Για την διαπίστωση της γνώσης Η/Υ οι υποψήφιοι πέρα των σχετικών τίτλων που θα καταθέσουν, θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, σε ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί.
– Εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» στην ταχ. δ/νση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Τμήμα Γραμματείας
6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής – Περιοχή Δραγάνα
τ.κ. : 68100. Αλεξανδρούπολη
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
5. Αποδεικτικά των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων
6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας ως εξής:
I. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
II. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από Δευτέρα 5/3/2018 έως και Τετάρτη 14/3/2018.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 5 Μαρτίου, 2018 09:47

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV