Απάντηση ΥπΑΑΤ για τις αποζημιώσεις των ζημιών στην Σαμοθράκη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Οκτώβριος 30, 2017 15:41

Απάντηση ΥπΑΑΤ για τις αποζημιώσεις των ζημιών στην Σαμοθράκη

Σε έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου δίνεται από το ΥπΑΑΤ απάντηση για το τι πρόκειται να γίνει αναφορικά με τις ζημιές από χαλαζόπτωση στην Σαμοθράκη

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Έβρου Νατάσα Γκαρά και συνυπογράφουν ακόμη 20 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τις ενέργειες για την αποκατάσταση των δομών στη Σαμοθράκη έπειτα από την καταστροφική πλημμύρα του Σεπτεμβρίου:

ΘΕΜΑ: «Ζηµιές από χαλαζόπτωση στην Π.Ε. Σαµοθράκης»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 106/4-10-2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. Γκαρά, Σ. Αραχωβίτης, Σ. Βαρδάκης, ∆. Γάκης, Σ. Γιαννακίδης, Ι. Γκιόλας, Γ. ∆ηµαράς, Ζεϊµπέκ Χουσεϊν, Μ. Θελερίτη, Α. Καββαδία, Γ. Καΐσας, Χ. Καφαντάρη, Τ. Μηταφίδης, Ι. Μιχελογιαννάκης, Θ. Μουµουλίδης Γ. Ουρσουζίδης, Γ. Πάντζας, Ν. Παρασκευόπουλος, Κ. Παυλίδης, ∆. Ρίζος, Ι. Σαρακιώτης και Γ. Τσόγκας, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Για τις ζηµιές που προξενήθηκαν από τη βροχόπτωση, την πληµµύρα και τη χαλαζόπτωση που σηµειώθηκε στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου 2017 στην ηρτηµένη παραγωγή ελαιόδεντρων και σε µηδικές στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Σαµοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Έβρου, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν 150 δηλώσεις ζηµιάς εκ µέρους των παραγωγών.
Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη και αναµένεται σύντοµα να ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους, παραγωγούς.
Επιπλέον από το προαναφερόµενο αίτιο στην ανωτέρω περιοχή, ζηµιές προξενήθηκαν και σε ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων για τις οποίες υποβλήθηκαν 58 δηλώσεις ζηµιάς και το έργο των εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α..
Στη συνέχεια θα καταβληθούν οι σχετικές αποζηµιώσεις. Από τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, προκύπτει ότι δεν υποβλήθηκαν εκ µέρους των παραγωγών αιτήσεις ζηµιάς για πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευµένα προϊόντα από το προαναφερόµενο αίτιο.
Ωστόσο, ζηµιές από το ανωτέρω αίτιο υπήρξαν σε φυτικό κεφάλαιο ελαιόδεντρων (δέντρο) για τις οποίες υποβλήθηκαν 3 αρχικές αιτήσεις ζηµιάς και το έργο των καταγραφών ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Στη συνέχεια, οι ζηµιές του φυτικού κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισµός Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες
Γραµµές (ΚΚΓ) για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων αρµοδιότητας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα συναρµόδια Υπουργεία.
Οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς, µετά την έγκριση του προγράµµατος και της δαπάνης από το Υπουργείο Οικονοµικών και οπωσδήποτε µετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης των ζηµιών.

Επισηµαίνεται ότι, βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζηµιών, που οφείλονται στις προαναφερόµενες δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ή έκτακτα γεγονότα, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των οµοειδών ειδών και σε επίπεδο παραγωγού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΚΟΕ και των ΚΚΓ για τη γεωργία και δασοκοµία. Στο ποσοστό της ζηµιάς, περιλαµβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, που προκαλείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού, καθώς και η υπολειµµατική αξία.
Επιπλέον, σηµειώνεται ότι, επιδίωξη του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιµήσεων (στους εκτιµητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειµενικοί και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών), σε συνδυασµό µε την έγκαιρη διενέργειά τους σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο από έµπειρο γεωτεχνικό προσωπικό και η ελαχιστοποίηση των λαθών, η διόρθωση των οποίων άλλωστε δύναται να γίνει µέσω της διαδικασίας της επανεκτίµησης.
Ως εκ τούτου, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εκ µέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσµατος και κατά συνέπεια και στο ποσό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της τελικής ζηµιάς.
Ως προς την πορεία της εκτιµητικής διαδικασίας, πρέπει να τονιστεί ότι ο ΕΛ.Γ.Α. για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της έχει προβεί στη στελέχωση των Υποκαταστηµάτων του, συµπεριλαµβανοµένου και του Υποκαταστήµατος Αλεξανδρούπολης, µε εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό έως οκτάµηνης απασχόλησης (200 γεωτεχνικοί), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα στη Σαµοθράκη σηµειώνεται ότι, το εκτιµητικό έργο διενεργείται από 12 γεωτεχνικούς, που αποτελεί έναν ικανοποιητικό αριθµό γεωτεχνικών για την ολοκλήρωση του εκτιµητικού έργου.
Επισηµαίνεται ότι, µε την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, που παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α., σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010 (Α΄160) καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο που προξενούνται από συγκεκριµένα ζηµιογόνα αίτια και οι οποίες είναι µεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζηµιάς.
Το µη καλυπτόµενο ποσοστό ζηµιάς ονοµάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το µέρος της ζηµιάς το οποίο βαρύνει τον ασφαλισµένο και αποτελεί κίνητρο ώστε ο ίδιος ο ασφαλισµένος να προστατεύσει την παραγωγή του, τόσο πριν τη ζηµιά –µε προληπτικά µέτρα- όσο και µετά τη ζηµιά –π.χ. µε κατάλληλους ψεκασµούς- και να µην επαναπαυθεί στην αποζηµίωση του ΕΛ.Γ.Α.. Για το λόγο αυτό πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100% οποιασδήποτε ασφαλιζόµενης ζηµιάς.

 


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Οκτώβριος 30, 2017 15:41

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter