Έναρξη από σήμερα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Συντάκτης Νewsroom 18 Μαρτίου, 2014 11:26

Έναρξη από σήμερα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών έτους 2014, με προυπολογισμό 140 εκατ. ευρώ. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων  ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης 

αυτών η μετά την 18.3.2014.

 Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Αγρότες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:

  • • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
  • • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχήςμε πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

 Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων,     Αντικυθήρων, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και ορισμένες Δημοτικές Ενότητες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

3. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.

4. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

5. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικα νότητας, εφόσον απαιτούνται.

6. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

7. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρωνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύτης ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. 

 

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στους Νέους Αγρότες που θα ενταχθούν στο πρ’ογραμμα ως σύνολο κυμαίνεται απο 10.000 ευρώ το ελάχιστο μέχρι 20.000 ερώ το μέγιστο με βάση τα τρία παρακάτω κριτήρια:

1) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:

    – Ορεινή – 7.500 ευρώ,

    – Μειονεκτική – 5.000 ευρώ,

    – Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.

2) Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

    – Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ,

    – Φυτική – 7.500 ευρώ,

    – Μικτή–Μελισσοκομία – 5.000 ευρώ.

3) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

    – πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς – 5.000 ευρώ,

    – 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ. 

 

Οι πιστώσεις ανά Περιφέρεια θα κατανεμηθούν ως εξής:

 1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης    12.600.000
 2. Κεντρικής Μακεδονίας                      32.400.000
 3. Δυτικής Μακεδονίας                           6.300.000
 4. Θεσσαλίας                                       13.600.000
 5. Ηπείρου                                            5.100.000
 6. Ιονίων Νήσων                                    1.400.000
 7. Δυτικής Ελλάδος                              15.500.000
 8. Στερεάς Ελλάδος                               5.900.000
 9. Πελοποννήσου                                 14.700.000
 10. Αττικής                                                700.000
 11. Βορείου Αιγαίου                                7.400.000
 12. Νοτίου Αιγαίου                                  1.600.000
 13. Κρήτης                                            22.800.000

 πηγή:www.georgikianaptixi.gr


Συντάκτης Νewsroom 18 Μαρτίου, 2014 11:26

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV