Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 8, 2011 11:43

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Από παλαιότερη συνεδρίαση

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη προσκαλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ορεστιάδας να συζητήσουν την Πέμπτη 14/7 στις 19:30 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου.

 

Τα θέματα της συνεδρίασης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2011.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας οικ. έτους

2011.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

3. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 51 της Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τίτλο «Πρόγραμμα για την

πρόληψη και προαγωγή Δημόσιας Υγείας στο Δήμο Ορεστιάδας»,

συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

4. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 51 της Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τίτλο «Δημοσιότητα

Ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης Ορεστιάδας», συνολικού

προϋπολογισμού 60.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

5. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή έργων ενταγμένων στο επιχειρησιακό

πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

6. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμό για έργο ενταγμένο στο ΕΠ Μακεδονίας

– Θράκης 2007-2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

7. Κλείσιμο λογαριασμών όψεως του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

8. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ορεστιάδας για την υπογραφή σύμβασης

ενεχυρίασης με την Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

9. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής

διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 20/2011 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο:

Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Πενταλόφου», συνολικού

Όπως ο πίνακας αποδεκτών

προϋπολογισμού 25.000,00 €.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

10. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής

διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 21/2011 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο:

Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Πετρωτών», συνολικού προϋπολογισμού

20.000,00 €.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Έργου με τίτλο:

«Ανάπλαση Βορείου άλσους Αδριανουπόλεως».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

12. Έγκριση 1ης τροποποίησης Σ.Σ. & 2ου Α.Π.Τ.Δ. του έργου «Εσωτερική

Οδοποιία».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

13. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης, έγκρισης τρόπου

εκτέλεσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής

διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική Οδοποιία δυτικών

Διαμερισμάτων Δήμου Τριγώνου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

14. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή εσωτερικού οδικού

δικτύου και κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό ΟΕΚ ΙΙ στον Πύργο

Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

15. Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών

καυσίμων και λιπαντικών έτους 2011».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

16. Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια

ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

17. Επιλογή προμηθευτών για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση και

επισκευή οχημάτων του Δήμου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

18. Ένταξη εργαζομένων του Προγράμματος «Μονάδες Κοινωνικής

Μέριμνας» από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Ορεστιάδας στο

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης

και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», σύμφωνα με το Ν. 3491/2006.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

19. Ένταξη εργαζομένων του Προγράμματος «Μονάδες Κοινωνικής

Μέριμνας» από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Ορεστιάδας σε

υπηρεσίες του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με το Ν. 3491/2006.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

20. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης

με την επωνυμία [ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ &

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ «ΤΡΙΓΩΝΟ- ΚΥΠΡΙΝΟΣ-

ΒΥΣΣΑ»].

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

21. Έγκριση σύναψης και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το

σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση Τοπικού Ολοκληρωμένου

Σχεδίου Ανάπτυξης, με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ

ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ» μεταξύ: 1) Δήμου Ορεστιάδας, 2) Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 3)Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.), 4) [ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΔΑ «ΤΡΙΓΩΝΟ- ΚΥΠΡΙΝΟΣ- ΒΥΣΣΑ»] και 5) Εταιρείας Έρευνας και

Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

(ΕΕΑΒΕ ΑΕ).

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

22. Τροποποίηση Καταστατικού της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την

επωνυμία [ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ &

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ «ΤΡΙΓΩΝΟ- ΚΥΠΡΙΝΟΣ-

ΒΥΣΣΑ»].

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

23. Ανάθεση θεατρικών παραστάσεων στο θεατρικό εργαστήρι «Διόνυσος» σε

οικισμούς και Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

24. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2011.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

25. Έγκριση συνδιοργάνωσης μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και του

Γυμναστικού Συλλόγου Φιλία Ορεστιάδας για τουρνουά καλαθοσφαίρισης

από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος

26. Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

27. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ορεστιάδας στις ρυθμίσεις του άρθρου 54

του Ν. 3979/2011.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

28. Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

 


Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 8, 2011 11:43
KAZA NALBA

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV