Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συντάκτης Νewsroom 30 Απριλίου, 2020 10:34

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Η “δια περιφοράς” συνεδρίαση προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης

Πρόσκληση  4ης συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από απόφαση του Προέδρου, σε συνεννόηση με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα προβεί σε συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ 67 κ παρ1 του αρ 167 του ν 3852/2010  στις 30 Απριλίου 2020 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  από 12.00 μ.μ.   έως 18.00


Η δια περιφοράς συνεδρίαση κρίνεται αναγκαία, διότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφού η ενδεχόμενη αναβολή λήψης αποφάσεων συνεπάγεται  κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας. Για την ορθή πραγματοποίηση της διαδικασίας πρέπει να συμμετάσχει στην δια περιφοράς λήψη αποφάσεων το 1/2 των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 Καλείσθε την ως άνω ημέρα και εντός των ωρών από 12.00 μ.μ. έως 18.00, όπως μας αποστείλετε τις θέσεις σας (θετική ή αρνητική ψήφος ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

Η αποστολή της ψήφου σας θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική  διεύθυνση   perifsymvpamth@gmail.com  

Σας γνωστοποιούμε ότι για προφανείς λόγους, οι κατατεθείσες επερωτήσεις πρόκειται να απαντηθούν στην πρώτη κανονική Συνεδρίαση που θα λάβει χώρα μετά την κατάργηση των ιδιαίτερων μέτρων που επεβλήθησαν.

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ανακοινώσει στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το περιεχόμενο όλων των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά την ως άνω δια περιφοράς διαδικασία. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Έγκριση επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Οικονομικού Έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

 • Α. Ανάκληση της υπ’αρ. 153/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.

Β. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , β) την έγκριση του νέου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) τον ορισμό μελών εκ μέρους της ΠΑΜΘ για την επιτροπή παρακολούθησης, για την δράση με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 74.400,00€, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2020/ ΠΕ Ξάνθης/Τέλη / Κ.Ε. 183601010

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

 • Έγκριση σχεδίου και σύναψης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης των δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

 • Έγκριση μεταφοράς δικαιούχων του προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους πρώην εργαζομένους της εταιρίας ΘΡΑΚΗ ΑΕ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “ΚΥΤ GIS Κομοτηνής και Διασυνδετικές Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 400KV, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Κομοτηνή.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 8,8MW στη θέση «ΜΑΚΡΟΜΥΤΗΣ» του Δ. Κομοτηνής και Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΑΦΟΙ Δερμιτζάκη ΑΒΕΕ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 45.838 τ.μ. στη θέση «Στεγνό» Μακρυχωρίου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 • Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 166804/11-03-2013 Απόφασης Ε.Υ.ΠΕ.  – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Αιολικός Σταθμός   Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,7 στη θέση «Μικρό Δερβένι – Σλίβα» και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία «Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,5MW, στην θέση Ξηροβούνι και των συνοδών έργων αυτού στον δήμο Αλεξανδρούπολης» από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ, ως προς τον σχεδιασμό εφαρμογής των αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής προσκρούσεων και την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για την προστασία της ορνιθοπανίδας. 

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΒΕΕ» για την τροποποίηση του εξορυκτικού έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών συνολικής έκτασης 421 στρ. περίπου (εντός λατομικής περιοχής) στη θέση ΛΥΓΑΡΙΕΣ Ποντολίβαδου Δήμου Νέστου ως προς την επέκταση του χώρου εκμετάλλευσης, τα συνοδά έργα, υδραυλικά έργα, μονάδα ΑΕΚΚ.

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

Να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση ζητά η “Περιφερειακή Σύνθεση”

Η παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση» με την συνδρομή και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θ. Περεντίδη υπέβαλε σήμερα, 29-4-2020 αίτημα σύγκλισης του Π.Σ. με την κατάθεση των υπογραφών του 1/3 των μελών του οργάνου, όπως ο νόμος μας παρέχει την δυνατότητα. Τα θέματα που θέσαμε προς συζήτηση είναι:

 1.  Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ για την επανεκκίνηση της οικονομία της Περιφέρειας στην, μετά τα απαγορευτικά μέτρα, περίοδο με σκοπό την επάνοδο των τοπικών αγορών, των παραγωγικών διαδικασιών και όλων των πτυχών της οικονομίας (με την γενικότερη έννοια) σε μία πορεία ανάπτυξης με σκοπό την οικονομική επιβίωση πολιτών, επιχειρήσεων αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.
 2. Την πορεία υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το 2020 καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης ασθενειών που έχουν ως φορέα μετάδοσης τα κουνούπια αλλά και τον περιορισμό της όχλησης σε παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες όπως και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Επισημαίνουμε ότι αιτηθήκαμε τη σύγκλιση του Π.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς αφενός μεν η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55 / 2020) παρέχει αυτήν την δυνατότητα, η οποία αξιοποιείται από σχεδόν όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και αφετέρου δε το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει τη σχετική δυνατότητα καθώς κατ’ επανάληψη διοργανώνονται δεκάδες συσκέψεις μέσω τηλεδιάσκεψης από

αυτήν. Επίσης θεωρούμε επιβεβλημένη και τη ταυτόχρονη μετάδοση της συνεδρίασης από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας μέσω «livestreaming».

Επί της ουσίας θέλουμε να τονίσουμε ότι σκοπός μας, στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν είναι η άσκηση αντιπολίτευσης στην διοίκηση της Περιφέρειας, στον Περιφερειάρχη, στα μέλη της διοίκησής του αλλά και στους «συνοδοιπόρους» του. Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην ανάδειξη προτάσεων, λύσεων όπως έχουμε τη καίρια ευθύνη από την εκλογή μας από τους πολίτες της ΑΜΘ. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποφυγή υστερήσεων οι οποίες μπορούν να αποβούν εις βάρους των πολιτών και της Περιφέρειας.

Επίσης, θεωρούμε ότι μετά την σειρά συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων που υλοποίησε η διοίκηση της Περιφέρειας έχει καταρτίσει το σχετικό πρόγραμμα για την περιοχή όπως έχουν κάνει και μάλιστα ξεκινούν να υλοποιούν οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Επιπλέον, θεωρούμε σημαντικό να ενημερωθούμε αλλά και να συζητηθεί στο ΠΣ το θέμα του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών λόγω της μεγάλης υγειονομικής του σημασίας, του μεγάλου αριθμού θυμάτων που είχε η Περιφέρειά μας κατά τα προηγούμενα χρόνια αλλά και της άμεσης συσχέτισης του με την ποιότητα ζωής.

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την Συνεδρίαση:

Μετά την ανακοίνωση μας για το περιεχόμενο της 4 ης συνεδρίασης του Π.Σ, το απαράδεκτο γεγονός να μην έχουμε συζητήσει ως σήμερα για τη κατάσταση της πανδημίας στην περιοχή, τα μέτρα που παίρνονται αλλά και την οικονομική κατάσταση του λαού μας στην περιοχή. Αλλά και το γεγονός ότι στη θεματολογία της έχει σοβαρά θέματα (ΜΠΕ για εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της ΤΕΡΝΑ και λατομεία) που πρέπει να συζητηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης όπως δίνει τη δυνατότητα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης δηλώνουμε ότι θα απέχουμε από μια τέτοια συνεδρίαση.


Συντάκτης Νewsroom 30 Απριλίου, 2020 10:34

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV