Μεταφορά ημέρας λαϊκής αγοράς Ορεστιάδας λόγω αργίας

Συντάκτης Νewsroom 23 Απριλίου, 2021 10:54

Μεταφορά ημέρας λαϊκής αγοράς Ορεστιάδας λόγω αργίας

Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παραγρ. 6 υποπαράγρ. 32 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6- 2010 τεύχος Α ́) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
3.Την αριθ. πρωτ. 18471/31-08-2020 απόφαση του Δημάρχου Ορεστιάδας περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν.4468/2017 για τον εορτασμό και την μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς.
5.Το γεγονός ότι η Αργία της 4ης Μαΐου 2021 από μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαϊου 2021, συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ορεστιάδας. 6.Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α.- Την μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ορεστιάδας, αντί της Τρίτης 04-05-2021, την Τετάρτη 05-05-2021.

Β.- .Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής, ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.


Συντάκτης Νewsroom 23 Απριλίου, 2021 10:54

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV