Επιστρέφει στα έδρανα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 12 Ιουνίου, 2020 15:14

Επιστρέφει στα έδρανα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 3 μήνες με 10 θέματα στην ημερήσια διατάξη

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 16.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Ανακοινώσεις αποφάσεων που πάρθηκαν την περίοδο της πανδημίας  (covid 19)  (Πρόεδρος Δ.Σ.)

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 95/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ορεστιάδας  που αφορά την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων α) ΔΕΥΑ Βύσσας β) ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και την ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου σε νέο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία « Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης   
  2.Έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
  3.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
  4.Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
5.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)», με τίτλο: «Υποστηρικτικές ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ορεστιάδας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία-Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του» για το έτος 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Γεώργιος Καραγιάννης 
  6.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (ΚΚΠΑΑΔΟ) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ – Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
  7.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο Δήμο Ορεστιάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
  8.Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 451/2018, 366/2017 και 367/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση του σχεδίου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας 1) της πλατείας Δασίου στην Ορεστιάδα και τμήματος Βασ. Κωνσταντίνου (από Αθ. Πανταζίδου έως Ορέστου) 2) των πεζοδρομίων και 3) των πεζοδρόμων της πόλης της Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας     
  9.Έγκριση παραχώρησης για χρήση των ανοιχτών γηπέδων του Δήμου Ορεστιάδας από αθλητικά σωματεία του Δήμου Ορεστιάδας.  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης   
  10. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευάγγελος Μαρασλής

Συντάκτης Νewsroom 12 Ιουνίου, 2020 15:14

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV