Βγήκε η απόφαση για το παράλληλο Μηχανογραφικό

Συντάκτης Νewsroom 19 Ιουλίου, 2021 10:34

Βγήκε η απόφαση για το παράλληλο Μηχανογραφικό

Εκδόθηκε η απόφαση της υπουργού Παιδείας κ. Κεραμέως για το παράλληλο Μηχανογραφικό και την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή σε δημόσιο ΙΕΚ με τη διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις των ειδικοτήτων ανά δημόσιο ΙΕΚ, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικά για τους τελειόφοιτους/ες ή υποψηφίους/ες των ΕΠΑΛ, κατά την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορά την εγγραφή τους απευθείας σε Γ’ εξάμηνο κατάρτισης.

Στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ επιθυμεί με οποιαδήποτε σειρά.
Με τη δήλωσή του της ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Ο/Η υποψήφιος/α, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Δημόσιο ΙΕΚ, οφείλει να κάνει οριστική υποβολή στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ανακοινώνεται, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου ΙΕΚ, αν δεν την έχει δηλώσει. Ο υποψήφιος που ανήκει είτε στην ειδική είτε στη γενική περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου ΙΕΚ που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων, καταλαμβάνει θέση καταρτιζόμενου σε ορισμένη ειδικότητα ανά δημόσιο ΙΕΚ και σε ορισμένο είδος θέσης (γενική ή ειδική περίπτωση).

Επίσης, αν με το σύνολο των μορίων μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε περισσότερες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ, θα καταλάβει τελικά μόνο τη θέση καταρτιζόμενου σε εκείνη την ειδικότητα ανά
δημόσιο ΙΕΚ που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες που έχει δηλώσει.

Η δήλωση προτιμήσεων στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/ας υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος απόκτησης και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, την προϋπηρεσία, την ιδιότητα της ειδικής περίπτωσης η) της παρ. 5 του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ, τις επιλογές προτίμησης  αι αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας.

Η δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του υποψηφίου η οποία είναι οριστική και της οποίας η συμπλήρωση ή τροποποίηση επιτρέπεται μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της.

Μετά τη διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο Δ.ΙΕΚ και στην ειδικότητα επιτυχίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο όταν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα νέα υπολογισθέντα μόρια που συγκεντρώνει ο/η επιτυχών/ούσα εξακολουθούν να μην είναι λιγότερα από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου στο συγκεκριμένο Δ.ΙΕΚ, ειδικότητα και είδος θέσης.


Συντάκτης Νewsroom 19 Ιουλίου, 2021 10:34

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV