ΑΠΟΧΗ όλων των δικηγόρων – μελών του ΔΣΟ, από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας

Συντάκτης Νewsroom 5 Ιανουαρίου, 2022 11:29

ΑΠΟΧΗ όλων των δικηγόρων – μελών του ΔΣΟ, από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας με την συνεδρίαση του ομόφωνα από 31/12/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την ΑΠΟΧΗ μέχρι και την 28.02.2022 όλων των δικηγόρων – μελών του ΔΣΟ,
από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας και
ειδικότερα:
Α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924
Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η
οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το
πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής
βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα
Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρία
Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της
έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης-
καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν.
4738/2020.
Β) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ),
κατά τα ανωτέρω.
Με την αποχή ευθυγραμμίζεται και συντάσσεται ο Δικηγορικός Σύλλογος
Ορεστιάδας με το περιεχόμενο της από 30.12.2021 απόφασης της
Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε συνδυασμό με την


από 02.09.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, εκφράζοντας την
έντονη διαφωνία μας στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, διότι δεν
εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της
πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και
της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή
οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Με την
εφαρμογή του Πτωχευτικού νόμου, επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι
προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά
κυρίως, δεν έχει συσταθεί ακόμη «Ο Φορέας Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης» και η σχετική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
είναι σήμερα «αδειανό πουκάμισο».
Οι άνω εξελίξεις στερούν πλέον κάθε προστασία των ευάλωτων
δανειοληπτών και τους αφήνουν παντελώς εκτεθειμένους στα συμφέροντα
των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).
Κρίνεται ως απόλυτα αναγκαία η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης
κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών νομοθετικώς και η θέσπιση δεοντολογικού
κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δια νόμου.


Συντάκτης Νewsroom 5 Ιανουαρίου, 2022 11:29

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV