Αναφορά Τσιαούση για τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Συντάκτης Νewsroom 31 Μαρτίου, 2011 09:40

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , με θέμα την τροποποίηση της παρ. 10 άρθρου 21 ν. 3731/2008, για την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή και υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α., προσέγγιση Leader)  και  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ).


Στην  αναφορά  της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:

«Στο πλαίσιο των Αξόνων 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που αφορά την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, υλοποιούνται τοπικά προγράμματα με πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές/αλιευτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων πραγματοποιείται από τοπικά εταιρικά σχήματα δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, τις καλούμενες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 62 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 (ΠΑΑ) και 45 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 (Ε.Π.ΑΛ.). Οι εν λόγω ΟΤΔ αποτελούν Α.Ε. των Ο.Τ.Α. της περιοχής παρέμβασης και κατά κύριο λόγο είναι Αναπτυξιακές Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, και προκειμένου να επιλεγούν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης του Άξονα 4 των ΠΑΑ και Ε.Π.ΑΛ. αντίστοιχα, διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τρεις ανοικτοί διαγωνισμοί στο πλαίσιο των οποίων επιλέχθηκαν με τις αριθ. 5807/29.6.2009, 5954/2.7.2009, 155/05.02.10 και 1477/10.8.2010 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σαράντα τρεις (43) ΟΤΔ για την εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του Π.Α.Α. και ΕΠΑΛ με την ακόλουθη υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενώ για το LEADER 42 προγράμματα τοπικής δράσης έχουν εκδώσει προσκλήσεις ενδιαφέροντος και προς τους δικαιούχους και συνεχίζονται με ταχύτητα όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης και υπογραφής συμβάσεων με τους δικαιούχους.

Στα ως άνω τοπικά προγράμματα περιλαμβάνεται διακριτό μέτρο το οποίο αφορά μεταξύ άλλων δαπάνες λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ήτοι και δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, το άρθρο 38 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 (ΠΑΑ) και 44 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 (Ε.Π.ΑΛ.), καθώς και τα άρθρα 3 και 12 της με αρ. αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.10). Οι περισσότερες από τις εν λόγω επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. έχουν υλοποιήσει κατά το παρελθόν τοπικά προγράμματα στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Leader II ή/και Leader +, απασχολώντας προσωπικό με –μεταξύ άλλων- συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού αυτού που απασχολήθηκε στις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Leader II ή/και Leader +, συνεχίζει να εργάζεται και σήμερα στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων των Αξόνων 4 του Π.Α.Α. και Ε.Π.ΑΛ. αντίστοιχα (Leader).

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008) «Το προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ` ΚΠΣ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`)» .

Όπως είναι σαφές από την διατύπωση της εν λόγω διάταξης, δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν το προσωπικό των ως άνω επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων των Αξόνων 4 του Π.Α.Α. και Ε.Π.ΑΛ. (Leader) της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου διότι:

  • οι κοινοτικές πρωτοβουλίες Leader II ή/και Leader +, αν και συγχρηματοδοτούμενες (ΕΓΤΠΕ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) δεν περιλαμβάνονταν στο Γ΄ ΚΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) και
  • τόσο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (Π.Α.Α.) όσο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αλλά στο ΕΣΣΑΑ (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης) που αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το ΕΣΣΑΑΛ (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αλιείας 2007-2013) αντίστοιχα που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 35 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι:

  • δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος δικαιολογητικός λόγος ώστε να μην περιλαμβάνεται το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. που συμμετέχει στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ τοπικών προγραμμάτων των Αξόνων 4 του Π.Α.Α. και Ε.Π.ΑΛ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην ως άνω διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008,
  • μία τέτοια –αδικαιολόγητη και μάλλον εκ παραδρομής διαφοροποίηση- επιφέρει προσκόμματα και σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Αξόνων 4 του Π.Α.Α. και Ε.Π.ΑΛ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οι οποίοι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω υλοποιούνται αποκλειστικά από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και
  • τόσο το Π.Α.Α. όσο και το Ε.Π.ΑΛ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχουν επωμισθεί το μεγαλύτερο μέρος για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). Συνεπώς, οι όποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Π.Α.Α. και Ε.Π.ΑΛ. επιφέρει καθυστερήσεις και στις εισροές κοινοτικών πόρων»

Για  την απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση των Αξόνων 4 των ως άνω δύο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό, για τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου με τη δια νόμου ερμηνεία της ως άνω διάταξης, να συμπεριληφθεί και το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων των Αξόνων 4 του Π.Α.Α. και Ε.Π.ΑΛ. Και παράλληλα συμπληρώνει ότι σκόπιμη θεωρείται η αναδρομική ισχύ στην ως άνω τροποποιημένη διάταξη από 29-6-2009, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν δαπάνες προσωπικού των εν λόγω επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πρώτη (ως άνω 5807/29.6.2009) απόφαση ανάθεσης σε αυτές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων.

Από δελτίο τύπου της βουλευτού

 


Συντάκτης Νewsroom 31 Μαρτίου, 2011 09:40

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV